fbpx

kasvohoito

Kas­vo­hoi­to ja sen pää­mää­rä on aina hen­ki­lö­koh­tai­nen ja hoi­don tavoit­teet mää­ri­tel­lään iho­tyyp­pi­si mukaan. Kas­vo­hoi­dois­sa on tar­koi­tuk­se­na esi­mer­kik­si puh­dis­taa ja peh­men­tää ihoa tai elvyt­tää ja tasa­pai­not­taa ihon toi­min­to­ja, kiin­teyt­tää, heleyt­tää tai hoi­taa iho­muu­tok­sia. Kas­vo­jen iho on koko ajan alt­tii­na ulkoi­sil­le vai­ku­tuk­sil­le kuten pak­ka­sil­le, tuu­lel­le ja kesäl­lä uv-sätei­lyl­le. Ensim­mäi­set ikään­ty­mi­sen mer­kit näky­vät­kin juu­ri kas­vo­jen ihol­la, sil­mien ympä­ryk­sil­lä tai pie­ni­nä juon­tei­na muu­al­la ihos­sa. Kas­vo­jen ihon­hoi­dos­sa on valit­ta­va­na usei­ta eri hoi­to­muo­to­ja, lait­tei­ta sekä tuot­tei­ta - niis­tä kos­me­to­lo­gi valit­see juu­ri sinun iho­tyy­pil­le­si sopivat. 

Vuo­de­na­jat vai­kut­ta­vat ihol­lam­me tapah­tu­viin muu­tok­siin. Jopa Ihon pak­suus vaih­te­lee vuo­den­ajan mukaan, se on ohuin­ta tal­vel­la ja pak­suin­ta kesäl­lä. Kas­vo­jen ihoa oli­si hyvä hoi­taa kas­vo­hoi­dos­sa pää­sään­töi­ses­ti ker­ran vuo­den­ai­kaan näh­den, mikä­li iho­tyyp­pi on nor­maa­li. Lisäk­si voit yhdes­sä kos­me­to­lo­gin kans­sa suun­ni­tel­la tar­vit­taes­sa sar­ja­hoi­to­ja ihollesi. 

KasvohoitoIhol­lam­me tapah­tuu muu­tok­sia ympä­ri­vuo­den, jois­ta ylei­sem­piä ovat epä­puh­tau­det ihol­la, ras­voit­tu­mi­nen, kui­vu­mi­nen, ikään­ty­mi­sen mer­kit ja eri­lais­ten iho­tau­tien aiheut­ta­mat muu­tok­set kuten akne.

Kas­vo­jen iho uudis­tuu 28 päi­väs­sä ja muu var­ta­lon iho noin kol­mes­sa kuu­kau­des­sa. Tämän takia esi­mer­kik­si rus­ke­tus kesäl­lä hävi­ää ensin kas­voil­ta. Vuo­den­ai­ka, ilmas­to, run­sas vesi­pe­su ja han­kaus­liik­keet ihol­la vai­kut­ta­vat ihon kos­teus­pi­toi­suu­den ale­ne­mi­seen, jol­loin ihol­la ole­va ras­va-aine suo­ja­ker­ros kuluu pois ja iho kui­vuu hel­pom­min. Näin tal­vel­la onkin muis­tet­ta­va ihon riit­tä­vä kos­teu­tus ja suo­ja eri­mer­kik­si ulkoil­les­sa. Kas­vo­hoi­dos­sa ihon höy­ryt­tä­mi­nen tuo ihol­le kos­teut­ta ulkoa­päin ja naa­mioi­den vai­ku­tus sitoo kos­teut­ta ihol­le ja estää sitä haihtumasta.

Vil­li Vadel­man Kas­vo­hoi­dot ja ajan­va­raus

Osta luon­nol­li­sia ihon­hoi­to­tuot­tei­ta verk­ko­kau­pas­tam­me


Läh­de: Ihon­hoi­to kau­neu­den­hoi­toa­lal­la, Sano­ma Pro Oy, 2017.