fbpx

Olen Han­na, Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­man omis­ta­ja, ”hen­ge­tär”. Läh­din opis­ke­le­maan amma­tin­vaih­ta­ja­na kos­me­to­lo­gik­si vuon­na 2012, aluk­si lähin­nä yleis­si­vis­tä­vä­nä kou­lu­tuk­se­na. Halusin pal­vel­la asiak­kai­ta kas­vo­tus­ten, teh­dä työ­tä käsil­lä, sekä käyt­tää työs­sä­ni luon­non­kos­me­tiik­kaa, johon olin tutus­tu­nut jo ennen kou­lu­tuk­seen läh­te­mis­tä­ni. Kävin jal­ka­hoi­dos­sa sään­nöl­li­ses­ti ennen kos­me­to­lo­gin uraa­ni ja sil­loin täl­löin kas­vo­hoi­dois­sa. Seu­ra­tes­sa­ni kos­me­to­lo­gin työ­tä sivus­ta, aloin itse­kin kiin­nos­tu­maan alasta.

Villi Vadelman tarina

Mis­tä kaik­ki alkoi

Tie Vil­li Vadel­maan läh­ti aluk­si sii­tä, että tein koti­käyn­te­jä, lähin­nä jal­ka­hoi­to­ja.  Löy­sin sit­tem­min Kum­pu­las­ta ensin lii­ke­ti­lat kah­dek­si päi­väk­si vii­kos­sa, olin samaan aikaan vie­lä toi­ses­sa työs­sä­ni. Hoi­to­la­ni nimi oli ensin Kau­neus­puo­ti Vil­la Fino. Läh­din ”fii­ni -huvi­la” -aja­tuk­sel­la – eli hoi­to­la­na, johon tul­laan lais­kot­te­le­maan luvan kans­sa, ren­tou­tu­maan ja ole­maan ”fii­nis­sä” ympä­ris­tös­sä sil­lois­ten ”bling bling” -kat­tok­ruu­nu­je­ni ja kruu­nu-tapet­tien keskelle. 

Nimi Vil­la Fino herät­ti kui­ten­kin pal­jon kysy­myk­siä, että mitä se tar­koit­taa ja mie­tin, pitäi­si­kö muo­ka­ta nimeä enem­män suo­ma­lai­sek­si. Kos­ka käy­tös­sä­ni oli­vat suo­ma­lai­set luon­non­kos­me­tiik­ka­tuot­teet ja yksi tuo­te­per­heis­tä­kin on nimel­tän­sä Vadel­ma, niin nime­sin hoi­to­la­ni Kau­neus­puo­ti Vil­la Vadelmaksi. 

Rei­lun puo­len vuo­den kulut­tua Kum­pu­laan ran­tau­tu­mi­ses­ta­ni, vie­rei­nen kam­paa­ja-yrit­tä­jä tar­jo­si omien tilo­jen­sa yhtey­des­tä lii­ke­ti­laa. Sain siis oman sisään­käyn­nin sekä töi­tä koko vii­kok­si ja olin sii­tä oikein iloi­nen. Sii­nä työs­ken­te­lin 5,5 vuot­ta kam­paa­mon vie­res­sä tyy­ty­väi­se­nä, iha­nien kam­paa­jien kanssa.

Noin vuo­si sit­ten aloin kai­va­ta lisää tilaa toi­min­nal­le­ni ja enti­sen hoi­to­la­ni vie­res­tä vapau­tui­kin isom­mat tilat, johon siir­ryin ja samal­la muu­tin hoi­to­la­ni nimen Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­mak­si.
Mis­tä ja mik­si nimi Vil­li Vadel­ma? Sii­tä, että monet kut­sui­vat sitä jo vahin­gos­sa sil­lä nimel­lä pit­kään ja sii­tä, että olen itse­kin vähän kuin Vil­li Vadel­ma, eli rai­kas, luon­toa kun­nioit­ta­va, luon­nos­sa viih­ty­vä ja vil­li sopi­val­la tavalla. 

Kau­neus­puo­ti Vil­li VadelmaVilli Vadelma

Otin suo­ma­lai­sen luon­non­kos­me­tiik­ka­sar­jan, Ekop­har­man käyt­töö­ni noin 5 vuot­ta sit­ten ja se onkin ollut sii­tä läh­tein lähel­lä sydän­tä­ni! Voin täy­sin luot­taa hoi­to­las­sa­ni käy­tet­tä­viin tuo­te­sar­joi­hin, ne ovat minul­le tut­tu­ja ja olen saa­nut nii­den avul­la asiak­kail­le­ni onnis­tu­nei­ta tulok­sia – eli suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti. Olen eri­kois­tu­nut aknei­hon ja her­kän ihon hoi­toon ja eri­tyi­ses­ti mik­ro­neu­lauk­set ja kas­vo­hie­ron­nat ovat erityisosaamistani!

Haluan tar­jo­ta asiak­kail­le­ni tulok­sel­lis­ta ihon­hoi­toa. Olen valin­nut hoi­to­muo­dot, jois­ta olen itse­kin saa­nut apua ja mit­kä aut­ta­vat asiak­kai­ta­ni­kin iho-ongel­mis­sa sekä tie­ten­kin ren­tout­ta­vat arjen huli­nois­sa. Tar­joan het­ken hen­gäh­dyk­sen, arjen luk­sus­ta, viih­tyi­sän kodik­kaas­sa hoi­to­las­sam­me Kum­pu­lan sydämessä.