Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­ma

Vil­li Vadel­mas­ta Hel­sin­gin idyl­li­ses­tä Kum­pu­las­ta löy­dät sekä kat­ta­vat kau­neu­den­hoi­to­pal­ve­lut ja hoi­to­tuot­teet että hyvän mie­len ja moti­vaa­tio­ta koti­hoi­toon. Luon­non­kos­me­tiik­ka on erit­täin lähel­lä sydän­tä­ni niin ihon ja kehon kan­nal­ta kuin myös ympä­ris­tön hyvin­voin­ti huo­mioi­den. Olen toi­mi­nut luon­non­kos­me­tii­kan paris­sa jo pidem­män aikaa, samoin kuin luon­tais­tuot­tei­den paris­sa.

Kos­me­to­lo­gi­set hoi­dot toteu­te­taan asiak­kaan toi­veet huo­mioi­den, hyvil­lä koti­hoi­to-ohjeil­la ja tehok­kail­la sekä laa­duk­kail­la koti­mai­sil­la tuot­teil­la. Ammat­ti­tai­toi­set hoi­dot ja ammat­ti­käyt­töön suun­ni­tel­lut hoi­to­tuot­teet ovat syvä­vai­kut­tei­sia, tuot­tei­den tuok­sut raik­kai­ta, mie­to­ja ja täyn­nä puh­tai­ta luon­non anti­mia ja erit­täin hyvin sie­det­ty­jä ihol­la. Osal­lis­tun sään­nöl­li­ses­ti alaan liit­ty­viin kou­lu­tuk­siin ja kou­lu­tan itse mm. kos­me­to­lo­gi­kou­luis­sa Ekop­har­ma -tuo­te­sar­jaa,  hoi­to­la­työ­ni ohes­sa.

Vil­la Vadel­mas­ta löy­dät toi­mi­vat tuot­teet her­käl­le­kin ihol­le sekä tuok­su­her­kil­le hen­ki­löil­le.
Olen eri­kois­tu­nut her­kän ja aknei­hon hoi­toon.

Voit halu­tes­sa­si teh­dä myös mui­ta tuo­teos­tok­sia pai­kan pääl­lä, tai Vil­la Vadel­man verk­ko­kau­pas­sa. Kan­nat­taa var­mis­taa soit­ta­mal­la tai vies­til­lä, että olem­me pai­kal­la ostok­sil­le tul­les­sa­si.

Vil­la Vadel­ma sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Kum­pu­lass­sa. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta tai Sör­näi­sis­tä pää­see useim­mil­la bus­seil­la Kus­taa Vaa­san Tiel­le, jos­sa jäät pois Sumat­ran­tien pysä­kil­lä (jat­kuu Lah­den­tie­nä), ja jos­ta on n. 200 m Vil­la Vadel­maan.
Hoi­to­lan edus­tal­la on myös kah­den tun­nin ilmai­sia park­ki­paik­ko­ja.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­maan!

Han­na

hanna(at)villivadelma.net
p. 044 020 4750

KOU­LU­TUS:
- SKY-kos­me­to­lo­gi
- Alue­kou­lut­ta­ja Navi­ter Oy (2014 ->)
Ekop­har­ma -tuo­te­sar­jan asian­tun­ti­ja
- Yri­tys­joh­ta­mi­sen       eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to (2017 ->)
- Blo­gin kir­joi­tus Luo­to Mar­ke­ting

- Hki Day Spa -hoi­to­las­sa (2014-2016)
- Koti­käyn­te­jä (2013 ->)
- Res­to­no­mi AMK (pal­ve­lu­joht.)
- Luon­tais­tuo­te­tie­tou­den perus­teet
-kou­lu­tus (2009 Pro­vi­ta)

- Body Suga­ring soke­roin­ti (2013)
- Mik­ro­neu­laus -kou­lu­tus (2014)
- Intia­lai­nen pään­hie­ron­ta
 (Hki hie­ron­ta-aka­te­mia v. 2016)
- Yumi Las­hes - rip­si­kou­lu­tus (2017)
- Shel­lac -lak­kaus­kou­lu­tus (2017)
- Meik­kaus works­hop­pe­ja (2017)

 

Ota yhteyt­tä

Ota yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin 
tai säh­kö­pos­tia.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

Tit­le Address Desc­rip­tion
India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land