fbpx

Uutuus­hoi­to! Soma Uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­ta

Soma Uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­ta kohot­taa kas­vo­ja, heleyt­tää ihon ja tar­jo­aa koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­tie­lä­myk­sen. Se saa kas­vo­si hymyi­le­mään.

Luon­non­mu­kai­set, yksi­löl­li­set ja ammat­ti­tai­dol­la teh­dyt kas­vo­hoi­dot

Vil­li Vadel­mas­sa autam­me sinua pitä­mään kas­vo­je­si ihon heleä­nä ja kat­som­me, että hoi­to on juu­ri sinun ihol­le­si sopi­vin ja tuo sinul­le halua­mia­si tulok­sia. Kas­vohoidot teh­dään kor­kea­laa­tui­sil­la koti­mai­sil­la EKOP­HAR­MAn tuot­teil­la ja eri­kois­kas­vo­hoi­dot  teh­dään myös koti­mai­sen BTB13-sar­jan tuot­teil­la. 

Eri­kois­kas­vo­hoi­dot

Soma Uplif­ting -Kas­vo­jen hie­ron­ta, UUTUUS!

40 € / 30 min hoi­to­ker­ta

Tämän voi teh­dä myös mei­kin pääl­le!

Soma Uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­ta kohot­taa kas­vo­ja, heleyt­tää ihon ja tar­jo­aa koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­tie­lä­myk­sen. Se saa kas­vo­si hymyi­le­mään. Tehok­kaas­sa Soma Uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­nas­sa käy­dään läpi napa­koil­la sor­mi­pyö­ri­tys­liik­keil­lä ja sor­mi­pai­nal­luk­sil­la kas­vot, kau­la, rin­ta-alue ja pää. Hie­ron­ta lisää lihas­ku­dos­ten kim­moi­suut­ta ja nii­den aineen­vaih­dun­taa. Hoi­to kiin­teyt­tää kas­vo­ja, heh­keyt­tää ihoa, voi­maut­taa miel­tä ja koko kehoa.

Soma Uplif­ting -kas­vo­jen koho­tus­hoi­to, UUTUUS!

98 € / 75 min hoi­to­ker­ta

Hoi­to sisäl­tää:

 • ihon alku­puh­dis­tuk­sen
 • teho-see­ru­min
 • soma uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­nan
 • kas­vo­jen klas­si­sen hie­ron­nan (n. 30 min).
 • Voit halu­tes­sa­si lyhen­tää hie­ron­ta-aiko­ja ja voim­me teh­dä täl­löin ihon puh­dis­tuk­sen hoi­don aika­na (mekaa­ni­nen).
 • Kas­vo­jen kuo­rin­nan, hoi­to­naa­mion ja lop­pu­voi­teet

Soma & Ren­to tun­nel­ma - hoi­to, UUTUUS!

90 € / 70 min

Hoi­to sisäl­tää:

 • intia­lai­nen pää­hie­ron­ta
 • soma uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­ta
 • see­ru­min imey­tys ult­ra­ää­nel­lä.

Teho­kas BTB13 mik­ro­neu­laus- & meso­te­ra­pia­hoi­to. UUTUUS!

Sar­ja­hoi­dot kas­voil­le ja kau­lal­la 129 € / 75 min hoi­to­ker­ta

(suo­si­tel­laan 4-6 ker­ran sar­ja­hoi­to­na)

Hoi­dos­sa mik­ro­neu­laus teh­dään neu­laus­ky­näl­lä. Neu­lan pituut­ta sää­de­tään hoi­det­ta­van alu­een, hoi­don tavoit­teen ja asiak­kaan tun­te­mus­ten mukai­ses­ti. Neu­laus yhdis­tet­ty­nä hoi­don ohes­sa teh­tä­vään meso­te­ra­pia­hoi­toon mah­dol­lis­taa hoi­dos­sa käy­tet­tä­vän BTB13-see­ru­min imey­ty­mi­sen syvem­mäl­le ihon der­mik­seen asti.

Hoi­to kiin­teyt­tää ihoa sekä vai­kut­taa suo­tui­sas­ti ihon raken­tee­seen ja kim­moi­suu­teen. Neu­laus tasoit­taa kas­vo­jen arpia ja juon­tei­ta, sekä ryp­py­jä huul­ten- & sil­mä­nym­pä­ry­sa­lu­eel­la. Hoi­to sopii hyvin myös pig­ment­ti­läis­kien ja aurin­gon vau­rioit­ta­man ihon hoi­toon sekä suu­ri­huo­koi­sen ja epä­puh­taan ihon hoi­toon. Neu­lauk­sel­la on lyhyt toi­pu­mi­sai­ka ja suo­si­tel­ta­va hoi­to­jen väli on nel­jä viik­koa.

Par­haat tulok­set saa­vu­te­taan 3-6 ker­ran sar­ja­hoi­dol­la tai riip­puen hoi­don tavoit­tees­ta! Yksit­täi­nen­kin hoi­to­ker­ta akti­voi ihoa uudis­tu­maan ja heleyt­tää ihoa.

Lue asiak­kaan koke­mus hoi­dos­ta tääl­tä!

Hoi­to sisäl­tää:

 • Kon­sul­taa­tio  (ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la)
 • Alku­ren­tou­tus­hie­ron­ta kas­voil­le, alku­puh­dis­tus
 • Kir­kas­ta­va PHA-hap­po­kuo­rin­ta
 • Neu­laus tavoit­teen mukai­sil­la neu­loil­la
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen neu­laus­ky­nä, ste­rii­lit neu­lat ( 3 eri­lais­ta)
  sekä BTB13 teho­see­ru­mi, joka imey­te­tään ihoon
 • Lop­pu­naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

Neu­la­ton, kohott­ta­va radio­fre­kvens­si -eri­kois­kas­vo­hoi­to

Hoi­dot 90 € / 65 min

(suo­si­tel­laan 4-6 ker­ran sar­ja­hoi­to­na)

Tämä neu­la­ton tera­pia silot­taa, kohot­taa, kos­teut­taa ja kiin­teyt­tää ihoa. Hoi­to on teho­kas muun muas­sa roik­ku­val­le kau­lan ihol­le, sil­mä­pus­seil­le ja juon­teil­le sekä tasoit­ta­maan ihon väriä.

Par­haat tulok­set saa­vu­te­taan n. 3-6 ker­ran sar­ja­hoi­dol­la. 

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja hap­po­kuo­rin­ta
 • Dual Injec­tor -hoi­to kui­tu­naa­miol­la ja eri­kois­te­hoai­neil­la
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo- ja dekol­tee-hie­ron­ta
 • Kir­kas­ta­va rää­tä­löi­ty naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

HUOM! Hoi­toa ei voi teh­dä, jos on: ras­kaa­na, vai­kea yleis­sai­raus, epi­lep­sia, iho­sai­raus, syö­pä tai sydä­men­tah­dis­tin.

VIL­LI VADEL­MA - LUXUS -hoi­to

2 h / 150 €

Hoi­to sopii hyvin, kun haluat koko­nais­val­tais­ta hem­mot­te­lua ja huo­len­pi­toa sekä arjen luxus­ta. Kas­vo­je­si iho saa upean käsit­te­lyn eri­lai­sil­la vai­kut­ta­vil­la aineil­la ja yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­lul­la hoi­to­ko­ko­nai­suu­del­la ja iho­si mukaan val­mis­te­tul­la naa­miol­la.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Ren­tout­ta­va sel­kä­hie­ron­ta kuu­mil­la kivil­lä, 15 min
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to iho­si tar­pei­den mukaan (esim. mekaa­ni­nen puh­dis­tus, ult­ra-ääni­puh­dis­tus, kos­teu­tus tai kiin­tey­tys).
 • Uudis­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee) 20 min ja vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (dekol­tee, kädet ja käsi­var­ret) 20 min
 • Kes­to­vä­ri rip­siin ja kul­miin ja kul­mien muo­toi­lu
 • Mini­ma­ni­kyy­ri kuo­rin­nal­la ja lak­kauk­sel­la
 • Käsien hie­ron­ta
 • Kevyt meik­ki

BTB13- ERI­KOIS­KAS­VO­HOI­TO

70 min / 89 €

Akti­voi pas­si­voi­tu­nei­ta kan­ta­so­lu­ja, kos­teut­taa tehok­kaas­ti, kir­kas­taa, kiin­teyt­tää ja tasoit­taa ihon väriä. Hoi­to sopii hyvin, jos iho kai­paa kiin­teyt­tä­mis­tä, värin tasoit­ta­mis­ta (mm.pigmenttiläiskät), peh­meyt­tä ja ravit­se­vaa kos­teu­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus
 • pH-kuo­rin­ta (hap­po)
 • Koji­hap­po (kir­kas­taa, mm. pig­ment­ti­läis­kiin)
 • Puh­dis­tus tar­vit­taes­sa (kas­vot)
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot, dekol­tee ja kädet)
 • Vir­kis­tä­vä & kos­teut­ta­va  yksi­löl­li­ses­ti teh­ty naa­mio (sis. myös hyalu­ro­ni­hap­po­täyt­tä­jä­nes­tet­tä)
 • Koti­hoi­to-ohjeet, kevyt ehos­tus

Puh­dis­ta­vat kas­vo­hoi­dot

Puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to

75 min / 77€

[Puh­dis­taa ihon ja kos­teut­taa] Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Mekaa­ni­nen syvä­puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

Teho­puh­dis­ta­va  Sonosc­rub -UÄ-kas­vo­hoi­to*

75 min / 85€

[Syvä­puh­dis­taa, elvyt­tää ja kir­kas­taa]

Tämä moni­puo­li­nen hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia tai jos iho on rasit­tu­nut ja elo­ton iho kai­paa lisäk­si kir­kas­tus­ta ja kos­teu­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Syvä­puh­dis­tus UÄ-lait­teel­la
 • Mekaa­ni­nen puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

*Teho­puh­dis­ta­va UÄ-kas­vo­hoi­to (eli ult­ra­ää­ni) sar­ja­hoi­to­na
(3 x hoi­to, yht. 210€)

Nuo­ren ihon perus­kas­vo­hoi­to

60 min / 59€

[Puh­dis­taa ja kos­teut­taa ihoa] Hoi­to on tar­koi­tet­tu
14-22 vuo­tiail­le ja sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia, tulee ensim­mäis­tä ker­taa kas­vo­hoi­toon tai / ja tar­vit­see koti­hoi­to-ohjaus­ta ihon­hoi­dos­sa.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Mekaa­ni­nen syvä­puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta
 • Koti­hoi­to-ohjeet

Teho­puh­dis­ta­va  Sonosc­rub -UÄ-kas­vo­hoi­to nuo­rel­le ihol­le *

65 min / 70 €

[Syvä­puh­dis­taa, elvyt­tää ja kir­kas­taa iho. Hoi­to on tar­koi­tet­tu
14-22 vuo­tiail­le]

Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia tai samea näp­py­läi­nen iho kai­paa kir­kas­tus­ta.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Syvä­puh­dis­tus UÄ-lait­teel­la
 • Mekaa­ni­nen puh­dis­tus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Rau­hoit­ta­va naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

 

Het­kes­sä heleäk­si! -kas­vo­hoi­to

35 min / 45€

[Vir­kis­tää ja heleyt­tää] Hoi­to sopii hyvin, kun kai­paat free­saus­ta ennen juh­lia tai sinul­la on vain het­ki omaa aikaa.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Kir­kas­ta­va see­ru­mi
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo­hie­ron­ta
 • Heleyt­tä­vä naa­mio

Kir­kas­ta­va ja kos­teut­ta­va kas­vo­hoi­to

60 min / 69€

[Kir­kas­taa, vir­kis­tää ja ravit­see] Hoi­to sopii hyvin, jos kas­vo­hoi­dos­ta­si on kulu­nut jo jon­kin tai haluat ren­tou­tua ja vir­kis­tyä.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Mar­jai­nen kas­vo­naa­mio
 • Kir­kas­ta­va hoi­to­voi­de
 • Käsien hie­ron­ta

Mar­ja­pa­ra­tii­si -kas­vo­hoi­to

65 min / 80€

[Kos­teut­taa, heleyt­tää ja tasoit­taa ihon väriä]

Hoi­to sopii hyvin kai­kil­le iho­tyy­peil­le, niin nuo­rel­le kuin ikään­ty­väm­mäl­le­kin ihol­le, kun kai­paat teho­kas­ta heley­tys­tä kas­voil­le­si esi­mer­kik­si ennen juh­lia. Hoi­dos­sa käy­te­tään vii­len­nys­hoi­to­pää­tä, joka mm. sti­mu­loi pin­ta­ve­ren­kier­toa ja elvyt­tää ihon­vä­riä.

Hoi­to sisäl­tää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuo­rin­ta
 • Kul­mien siis­ti­mi­nen
 • Kiin­teyt­tä­vän ja väriä tasoit­ta­va vii­len­nys­hoi­to ja elvyt­tä­vä see­ru­mi (kas­vot, kau­la)
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee)
 • Heleyt­tä­vä mar­jai­sa naa­mio
 • Käsien hie­ron­ta

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 22 €
Ext­ra -hie­ron­ta kas­voil­le + 20 min hoi­to­jen yht. 20 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio käsil­le 10 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio jaloil­le 10 €
Kes­to­vä­ri rip­set ja kul­mat 20 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 12 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 10 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 5 €
Kul­mien soke­roin­ti 10 €
Kas­vo­jen alu­een soke­roin­ti 12 €
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - har­tia & -sel­kä­hie­ron­ta  (20 min)  20 €
Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta hoi­don yhtey­des­sä (20 min) 25 €

 

 

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.