fbpx

Luon­non­mu­kai­set, yksi­löl­li­set ja ammat­ti­tai­dol­la teh­dyt kasvohoidot

Vil­li Vadel­mas­sa autam­me sinua pitä­mään kas­vo­je­si ihon heleä­nä ja kat­som­me, että hoi­to on juu­ri sinun ihol­le­si sopi­vin ja tuo sinul­le halua­mia­si tulok­sia. Kas­vohoidot teh­dään kor­kea­laa­tui­sil­la koti­mai­sil­la EKOP­HAR­MAn tuot­teil­la ja eri­kois­kas­vo­hoi­dot  teh­dään myös koti­mai­sen BTB13-sar­jan tuotteilla. 

Teho­kas BTB13 mik­ro­neu­laus- & meso­te­ra­pia­hoi­to kas­voil­le ja kaulalle

Sar­ja­hoi­to­na 131 € / 65 min hoi­to­ker­ta (suo­si­tel­laan n. 3-7 ker­ran sar­ja­hoi­to­na, riip­puen sii­tä mikä on hoi­don tavoite) 

Yksi hoi­to ker­ta 140€ / 75 min

Hoi­dos­sa mik­ro­neu­laus teh­dään neu­laus­ky­näl­lä. Ste­rii­lien neu­lo­jen avul­la ihoon muo­dos­te­taan mik­ro­ka­na­via ja neulan pituut­ta sää­de­tään hoi­det­ta­van alu­een, hoi­don tavoit­teen ja asiak­kaan tun­te­mus­ten mukai­ses­ti. Neu­laus yhdis­tet­ty­nä hoi­don ohes­sa teh­tä­vään meso­te­ra­pia­hoi­toon mah­dol­lis­taa hoi­dos­sa käy­tet­tä­vän BTB13-see­ru­min imey­ty­mi­sen syvem­mäl­le ihon der­mik­seen asti. BTB13 -yhdis­te monin­ker­tais­taa mik­ro­neu­lauk­sen vaikutusta.

Hoi­to kiin­teyt­tää ihoa sekä vai­kut­taa suo­tui­sas­ti ihon raken­tee­seen ja kim­moi­suu­teen. Neu­laus tasoit­taa kas­vo­jen arpia ja juon­tei­ta, sekä ryp­py­jä huul­ten- & sil­mä­nym­pä­ry­sa­lu­eel­la. Hoi­to sopii hyvin myös pig­ment­ti­läis­kien ja aurin­gon vau­rioit­ta­man ihon hoi­toon sekä suu­ri­huo­koi­sen ja epä­puh­taan ihon hoitoon.

Neu­lauk­sel­la on lyhyt toi­pu­mi­sai­ka ja suo­si­tel­ta­va hoi­to­jen väli on nel­jä viikkoa.

Par­haat tulok­set saa­vu­te­taan n. 3-7 ker­ran sar­ja­hoi­dol­la ja hoi­to­jen välis­sä teh­tä­vil­lä ohjei­den mukai­sil­la koti­hoi­to-mene­tel­mil­lä.  Yksit­täi­nen­kin hoi­to­ker­ta akti­voi ihoa uudis­tu­maan ja heleyt­tää & napa­koit­taa ihoa.

Lue asiak­kaan koke­mus hoi­dos­ta tääl­tä!

Hoi­to sisältää:

 • Kon­sul­taa­tio n. 10 min  (ensim­mäi­sel­lä kerralla)
 • Alku­puh­dis­tus
 • Kir­kas­ta­va hap­po­kuo­rin­ta kas­voil­le ja kaulalle
 • Neu­laus tavoit­teen mukai­sil­la neuloilla
 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen neu­laus­ky­nä, ste­rii­lit neu­lat ( 3 eri­lais­ta)
  sekä BTB13 teho­see­ru­mi, joka imey­te­tään ihoon
 • Mik­ro­neu­lauk­seen suun­ni­tel­tu loppunaamio
 • Lopuk­si dekol­teen ja käsien hie­ron­ta / pään hie­ron­ta ja kotihoito-ohjeet

BTB13 Meso­te­ra­pia -imey­tys­hoi­to kasvoille

98€ / 75 min 

Silot­taa, kohot­taa, kos­teut­taa ja kiin­teyt­tää ihoa.

Hoi­dos­sa kas­vo­jen ihoon imey­te­tään BTB13-see­ru­mia neu­lat­toml­la meso­te­ra­pia­ky­näl­lä. Hoi­don tar­koi­tus on imeyt­tää ihoon ravin­tei­ta, syvä­kos­teut­taa, antaa mik­ro­hie­ron­taa hoitopäällä. 

Meso­te­ra­pia on kivu­ton kei­no saa­da tehoai­neet imey­ty­mään ihoon. Hoi­to on teho­kas muun muas­sa roik­ku­val­le kau­lan ihol­le, sil­mä­pus­seil­le ja juon­teil­le sekä tasoit­ta­maan ihon väriä.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tuk­sen sekä hel­lä­va­rai­sen kuorinnan
 • Meso­te­ra­pia imey­tys­hoi­don kasvoille
 • Kas­vo­jen, dekol­teen ja käsien hieronnan
 • Lop­pu­naa­mion
 • Tar­vit­taes­sa ihon syväpuhdistus

Soma Uplif­ting -Kas­vo­jen hieronta

40 € / 30 min hoitokerta

Tämän voi teh­dä myös mei­kin päälle!

Soma Uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­ta kohot­taa kas­vo­ja, heleyt­tää ihon ja tar­jo­aa koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­tie­lä­myk­sen. Se saa kas­vo­si hymyi­le­mään. Tehok­kaas­sa Soma Uplif­ting -kas­vo­jen hie­ron­nas­sa käy­dään läpi napa­koil­la sor­mi­pyö­ri­tys­liik­keil­lä ja sor­mi­pai­nal­luk­sil­la kas­vot, kau­la, rin­ta-alue ja pää. Hie­ron­ta lisää lihas­ku­dos­ten kim­moi­suut­ta ja nii­den aineen­vaih­dun­taa. Hoi­to kiin­teyt­tää kas­vo­ja, heh­keyt­tää ihoa, voi­maut­taa miel­tä ja koko kehoa.

Hoi­to sisältää:

 • ihon alku­puh­dis­tuk­sen
 • teho-see­ru­min
 • soma uplif­ting -kas­vo­jen hieronnan
 • kas­vo­jen klas­si­sen hie­ron­nan (n. 30 min).
 • Voit halu­tes­sa­si lyhen­tää hie­ron­ta-aiko­ja ja voim­me teh­dä täl­löin ihon puh­dis­tuk­sen hoi­don aika­na (mekaa­ni­nen).
 • Kas­vo­jen kuo­rin­nan, hoi­to­naa­mion ja loppuvoiteet

Soma & Ren­to tun­nel­ma - hoito

90 € / 70 min

Hoi­to sisältää:

 • intia­lai­nen päähieronta
 • soma uplif­ting -kas­vo­jen hieronta
 • see­ru­min imey­tys ultraäänellä.

Neu­la­ton, kohott­ta­va radio­fre­kvens­si -erikoiskasvohoito

Hoi­dot 90 € / 65 min

(suo­si­tel­laan 4-6 ker­ran sarjahoitona)

Tämä neu­la­ton tera­pia silot­taa, kohot­taa, kos­teut­taa ja kiin­teyt­tää ihoa. Hoi­to on teho­kas muun muas­sa roik­ku­val­le kau­lan ihol­le, sil­mä­pus­seil­le ja juon­teil­le sekä tasoit­ta­maan ihon väriä.

Par­haat tulok­set saa­vu­te­taan n. 3-6 ker­ran sarjahoidolla. 

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja happokuorinta
 • Dual Injec­tor -hoi­to kui­tu­naa­miol­la ja erikoistehoaineilla
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo- ja dekoltee-hieronta
 • Kir­kas­ta­va rää­tä­löi­ty naamio
 • Käsien hie­ron­ta

HUOM! Hoi­toa ei voi teh­dä, jos on: ras­kaa­na, vai­kea yleis­sai­raus, epi­lep­sia, iho­sai­raus, syö­pä tai sydämentahdistin.

Vil­li Vadel­man Luxus Hem­mot­te­lu­het­ki

105 min / 145 €

Hoi­to sopii hyvin, kun haluat koko­nais­val­tais­ta hem­mot­te­lua ja huo­len­pi­toa sekä arjen luxus­ta. Kas­vo­je­si iho saa upean käsit­te­lyn eri­lai­sil­la vai­kut­ta­vil­la aineil­la ja yksi­löl­li­ses­ti suun­ni­tel­lul­la hoi­to­ko­ko­nai­suu­del­la ja iho­si mukaan val­mis­te­tul­la naamiolla.

Hoi­to sisältää:

 • Ren­tout­ta­va sel­kä­hie­ron­ta kuu­mil­la kivil­lä, 15 min
 • Vir­kis­tä­vä kas­vo­hoi­to iho­si tar­pei­den mukaan (esim. mekaa­ni­nen puh­dis­tus, ult­ra-ääni­puh­dis­tus, kos­teu­tus tai kiinteytys).
 • Uudis­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekol­tee) 20 min ja vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (dekol­tee, kädet ja käsi­var­ret) 20 min
 • Kes­to­vä­ri rip­siin ja kul­miin ja kul­mien muotoilu
 • Mini­ma­ni­kyy­ri lakkauksella
 • Käsien hie­ron­ta
 • Kevyt meik­ki halu­tes­sa / voi vaih­taa myös käsien kuorintaan

Puh­dis­ta­vat kasvohoidot

Puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to

75 min / 79€

[Puh­dis­taa ihon sekä kos­teut­taa ja peh­men­tää] Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epäpuhtauksia.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Mekaa­ni­nen syväpuhdistus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekoltee)
 • Rau­hoit­ta­va naamio
 • Käsien hie­ron­ta

Teho­puh­dis­ta­va  Ult­ra­ää­ni-kas­vo­hoi­to*

75 min / 88€

[Syvä­puh­dis­taa, elvyt­tää ja kir­kas­taa]

Tämä moni­puo­li­nen hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia tai jos iho on rasit­tu­nut ja elo­ton iho kai­paa lisäk­si kir­kas­tus­ta ja kosteutusta.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Syvä­puh­dis­tus UÄ-laitteella
 • Mekaa­ni­nen puhdistus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekoltee)
 • Rau­hoit­ta­va naamio
 • Käsien hie­ron­ta

*Teho­puh­dis­ta­va UÄ-kas­vo­hoi­to (eli ult­ra­ää­ni) sar­ja­hoi­to­na
(3 x sar­ja­hoi­to, yht. 220€)

Nuo­ren ihon perus­kas­vo­hoi­to

60 min / 60€

[Puh­dis­taa ja kos­teut­taa ihoa] Hoi­to on tar­koi­tet­tu
14-22 vuo­tiail­le ja sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia, tulee ensim­mäis­tä ker­taa kas­vo­hoi­toon tai / ja tar­vit­see koti­hoi­to-ohjaus­ta ihonhoidossa.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Mekaa­ni­nen syväpuhdistus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekoltee)
 • Rau­hoit­ta­va naamio
 • Käsien hie­ron­ta
 • Koti­hoi­to-ohjeet

Teho­puh­dis­ta­va  Ult­ra­ää­ni-kas­vo­hoi­to nuo­rel­le ihol­le *

65 min / 70 €

[Syvä­puh­dis­taa, elvyt­tää ja kir­kas­taa iho. Hoi­to on tar­koi­tet­tu
14-22 vuo­tiail­le]

Hoi­to sopii hyvin, jos ihos­sa on pal­jon epä­puh­tauk­sia tai samea näp­py­läi­nen iho kai­paa kirkastusta.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Syvä­puh­dis­tus UÄ-laitteella
 • Mekaa­ni­nen puhdistus
 • Ren­tout­ta­va hie­ron­ta (kas­vot ja dekoltee)
 • Rau­hoit­ta­va naamio
 • Käsien hie­ron­ta

 

Het­kes­sä heleäk­si! -kas­vo­hoi­to

35 min / 46€

[Vir­kis­tää ja heleyt­tää] Hoi­to sopii hyvin, kun kai­paat free­saus­ta ennen juh­lia tai sinul­la on vain het­ki omaa aikaa.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Kir­kas­ta­va seerumi
 • Vir­kis­tä­vä kasvohieronta
 • Heleyt­tä­vä naamio

Kir­kas­ta­va ja kos­teut­ta­va kasvohoito

60 min / 69€

[Kir­kas­taa, vir­kis­tää ja ravit­see] Hoi­to sopii hyvin, jos kas­vo­hoi­dos­ta­si on kulu­nut jo jon­kin tai haluat ren­tou­tua ja vir­kis­tyä tai käy­dä kos­me­to­lo­gin ihon kon­sul­taa­tios­sa.
(Ei sisäl­lä mekaa­nis­ta ihon puhdistusta)

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekoltee)
 • Mar­jai­nen kasvonaamio
 • Kir­kas­ta­va hoitovoide
 • Käsien hie­ron­ta

Mar­ja­pa­ra­tii­si -kasvohoito

65 min / 80€

[Kos­teut­taa, heleyt­tää ja tasoit­taa ihon väriä]

Hoi­to sopii hyvin kai­kil­le iho­tyy­peil­le, niin nuo­rel­le kuin ikään­ty­väm­mäl­le­kin ihol­le, kun kai­paat teho­kas­ta heley­tys­tä kas­voil­le­si esi­mer­kik­si ennen juh­lia. Hoi­dos­sa käy­te­tään vii­len­nys­hoi­to­pää­tä, joka mm. sti­mu­loi pin­ta­ve­ren­kier­toa ja elvyt­tää ihonväriä.

Hoi­to sisältää:

 • Alku­puh­dis­tus ja kuorinta
 • Kul­mien siistiminen
 • Kiin­teyt­tä­vän ja väriä tasoit­ta­va vii­len­nys­hoi­to ja elvyt­tä­vä see­ru­mi (kas­vot, kaula)
 • Vir­kis­tä­vä hie­ron­ta (kas­vot ja dekoltee)
 • Heleyt­tä­vä mar­jai­sa naamio
 • Käsien hie­ron­ta

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhteydessä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 23 €
Kes­to­vä­ri Rip­set ja kul­mat 22 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 13 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 13 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 7 €
Kul­mien soke­roin­ti 12 €
Koko kas­vo­jen alu­een soke­roin­ti 15 €
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 23 €
Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta 20 min hoi­to­jen yhtey­des­sä 25 €

Ext­ra -hie­ron­ta kas­voil­le + 20 min hoi­to­jen yht. 20 €

Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio käsil­le 10 €
Kuo­rin­ta & teho­kos­teut­ta­va naa­mio jaloil­le 10 €

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay