fbpx

Iho on suu­rin eli­mem­me ja sen teh­tä­vä on suo­ja­ta. Sen kaut­ta hikoi­lem­me ja pois­tam­me kuo­na-ainei­ta. Ihon kos­teus­ta­sa­pai­nol­la on mer­ki­tys­tä ja se rakas­taa­kin kos­teut­ta­mis­ta oli kysees­sä sit­ten ras­vai­nen, kui­va iho tai sil­tä välil­tä. Kos­teut­ta­mi­nen myös suo­jaa ja vah­vis­taa ihoa.

Kar­keas­ti jao­tel­len iho­tyyp­pe­jä on kol­me: ras­vai­nen, nor­maa­li sekä kui­va, atoop­pi­nen iho­tyyp­pi. Jokai­sen iho on yksi­löl­li­nen ja usein sopi­vien tuot­tei­den löy­tä­mi­seen vaa­di­taan useam­pien tuot­tei­den tes­taa­mis­ta, jot­ta juu­ri oikeat ihon­hoi­to­tuot­teet löy­ty­vät. Valin­taan vai­kut­ta­vat siis iho­tyyp­pi, ihon kun­to, hoi­det­ta­va iho-alue ja vuodenaika.

ihon kosteuttaminen

Kui­van ihon ker­rok­sis­ta haih­tuu vet­tä nor­maa­lia enem­män, joten se vaa­tii myös run­saam­paa kos­teut­ta­mis­ta. Kui­va, atoop­pi­nen iho voi puo­les­taan olla kui­va kausit­tain tai mel­kein koko ajan. Run­sas ja sään­nöl­li­nen kos­teut­ta­mi­nen kas­vo­ve­den, kos­teus­voi­teen, see­ru­min ja öljyn avul­la on avain kos­team­paan ihoon. Tehos­taak­se­si kos­teu­tus­ta voit ker­ros­taa kas­vo­vet­tä käsil­lä ja lisä­tä kos­teus­voi­tee­seen kas­vo­öl­jyä. Myös kos­teut­ta­vat kas­vo­naa­miot ovat hyö­dyl­li­nen apu kui­val­le iholle!

Nor­maa­li iho on peh­meä, jous­ta­va, ja ns. ongel­ma­ton eikä sil­tä pää­se haih­tu­maan lii­kaa vet­tä. Nor­maa­li­kin iho tar­vit­see sil­ti kos­teut­ta pysyäk­seen kau­nii­na ja ter­vee­nä. Nor­maa­lil­le ihol­le riit­tää kui­ten­kin kevyem­mät kos­teus­voi­teet, var­sin­kin kesäaikaan.

Ihon kosteuttaminenRas­vais­ta ihoa on hyvä kos­teut­taa sään­nöl­li­ses­ti, kos­ka ihon kui­vuus tuot­taa yli­mää­räis­tä talia, sil­lä iho pyr­kii aina tasa­pai­noon. Ihon ras­vai­suus joh­tuu talin lii­ka­tuo­tan­nos­ta. Ras­vai­nen iho kiil­te­lee ja iho­huo­ko­set ovat suu­ren­tu­neet ja ihol­la on epä­puh­tauk­sia. Jos iho on lii­an kui­va, se puk­kaa talia. Ras­vais­ta ihoa kan­nat­taa kos­teut­taa sil­le tar­koi­te­tuil­la kevyil­lä voi­teil­la tai seerumeilla.

Kesä­ai­kaan monen iho, jopa atoo­pi­kon iho, on parem­mas­sa kun­nos­sa, eikä kos­teut­ta­mi­seen tar­vi­ta pak­su­ja hoi­to­voi­tei­ta. Näin kevääl­lä on hyvä jo aloit­taa suo­jaa­maan ihoa aurinkosuojalla.

 

Tuo­te­pa­ket­te­ja eri ihotyypeille:

EKOP­HAR­MA Tyr­ni Ikään­ty­väl­le iholle

EKOP­HAR­MA Epä­puh­taal­le ja Sekaiholle

EKOP­HAR­MA Heruk­ka Her­käl­le ihol­le - hajusteeton

EKOP­HAR­MA Vadel­ma Pin­ta­kui­val­le iholle

 

Lue myös

Miten puh­dis­taa ihoa oikein? Pin­ta­kui­van ihon hoito