fbpx

Sat­tuu­ko­han neu­lat? Jou­dun­ko irvis­te­le­mään hyvien tulok­sien toi­vos­sa? Miten herk­kä akne-iho­ni rea­goi neu­lauk­seen? Seu­raa­vak­si ker­ron koke­muk­ses­ta­ni mik­ro­neu­laus- & mesoterapiahoidossa. 

Hoi­to aloi­tet­tiin alku­puh­dis­tuk­sel­la ja ren­tout­ta­val­la hie­ron­nal­la. Ah, täs­sä vai­hees­sa ren­tou­tu­mi­nen oli taat­tu! Seu­raa­vak­si kas­voil­le­ni teh­tiin PHA-kuo­rin­ta, mikä kir­kas­taa ja kuo­rii ihon pin­nal­ta kuol­lut­ta iho­so­luk­koa. Noin muu­ta­man minuu­tin ver­ran sain maa­ta ren­tou­tu­nee­na hoi­to­pe­dil­lä, ai että, näi­tä het­kiä pitäi­si olla enem­män­kin arjessa.

Ja se neu­laus. Ensim­mäi­seen ennak­ko­luu­loo­ni vas­taan jo heti, että EI sat­tu­nut, enkä myös­kään irvis­tel­lyt. En ollut aikai­sem­min käy­nyt mik­ro­neu­lauk­ses­sa, joten tämä oli ehkä ihan inhi­mil­li­nen ennak­ko­luu­lo. Taval­li­sen mik­ro­neu­laus­rul­lan sijaan hoi­dos­sa käy­tet­tiin mik­ro­neu­laus­ky­nää. Neu­lo­jen pituus vaih­te­lee 0,25 mm ja 2 mm välil­lä. Pituus vali­taan asiak­kaan iho­tyy­pin, hoi­det­ta­van alu­een, hoi­don tavoit­teen ja ihon kun­non mukai­ses­ti. Hoi­dos­sa neu­lo­jen avul­la ihoon teh­dään pie­niä mik­ro­ka­na­via, joi­den kaut­ta BTB13-yhdis­te pää­see vai­kut­ta­maan suo­raan der­mik­seen asti, eli ihon pin­taa, epi­der­mis­tä, syvemmälle.

Asiakkaan ensimmäinen mikroneulaus- ja mesoterapiahoito Villi Vadelmassa

Syvem­mäl­le neu­lauk­sen saloihin

Itsel­lä­ni ihon ongel­ma-alu­eet ovat pos­kis­sa, leu­ka­pie­lis­sä sekä kau­las­sa, joi­hin on syn­ty­nyt arpi­ku­dos­ta aknen takia ja alueil­la on jon­kin ver­ran epä­puh­tauk­sia. Neu­laa­mi­nen aloi­tet­tiin leu­an ja kau­lan alu­eel­la 0,5 mm pitui­sel­la neu­lal­la ja hoi­to teh­tiin 36-neu­lai­sel­la pääl­lä, mitä käy­te­tään usein her­käl­le ihol­le. Ylei­ses­ti sil­mä­nym­pä­ry­sa­lu­eel­la käy­te­tään 0,25 mm tai 0,5 mm pituis­ta neu­laa, sil­lä iho on täl­lä alu­eel­la ohuempaa.

Kos­ka tämä oli ensim­mäi­nen hoi­to­ker­ta­ni ja halut­tiin kokeil­la miten iho­ni rea­goi neu­lauk­seen, niin hoi­dos­sa­ni jätet­tiin välis­tä 12-neu­lai­sen hoi­to­pään käyt­tö. Tätä hoi­to­pää­tä käy­te­tään pie­nem­pien aluei­den pai­kal­li­seen hoi­toon, kuten esi­mer­kik­si juon­teet, syvem­mät arvet ja pig­ment­ti­läis­kät, tuot­taen alueil­le syvem­piä mikrokanavia.

Nano-meso­te­ra­pia­hoi­don avul­la imey­te­tään BTB13-see­ru­min aktii­viai­neet ihoon. Täs­sä vii­mei­ses­sä vai­hees­sa aktii­viai­nei­ta työn­ne­tään syvem­mäl­le ihoon säh­köim­puls­sin, mekaa­ni­sen pai­neen ja pie­nen pien­ten neu­lo­jen avul­la. Mik­ro­neu­lauk­sen hoi­to­vai­ku­tus monin­ker­tais­tuu tämän hoi­to­vai­heen ansiosta.

BTB13 Anti-Redness CreamHoi­to oli kai­ken kaik­ki­aan miel­lyt­tä­vä koke­mus, niin kuin kas­vo­hoi­dot yleen­sä ovat­kin. Sain kotiin mukaan näy­te­koon BTB13 Anti Red­ness -voi­tees­ta, jota olen nyt hoi­don jäl­keen käyt­tä­nyt aamuin illoin. Huo­maan, että jo ensim­mäi­sen neu­lauk­sen jäl­keen iho­ni ei punoi­ta ja se tun­tuu tasai­sem­mal­ta. Pys­tyn suo­sit­te­le­maan hoi­toa aina­kin kai­kil­le saman­lai­sis­ta iho-ongel­mis­ta kärsiville.

Olet­ko sinä käy­nyt jo täs­sä uudes­sa hoi­dos­sa Vil­li Vadel­mas­sa? Ker­ro koke­muk­ses­ta­si kom­men­toi­mal­la, tai jos sinul­la on hoi­dos­ta kysyt­tä­vää, vas­taam­me kysy­myk­siin mielellämme!