fbpx
Onko sinul­la vai­kea akne, mikä vai­kut­taa mie­lia­laa­si ja itse­var­muu­teen? Se kuti­aa ja on kipeä ja toi­vot vain, että iho­si oli­si kun­nos­sa! Miten hoi­taa vai­ke­aa aknea ja toi­vot­taa ter­ve iho tervetulleeksi?

Ake­ni­hon hoi­dos­sa kai­ken A ja O on ihon riit­tä­vä kos­teut­ta­mi­nen ja hyvä puh­dis­tus. Aknen aiheut­ta­ja­na on usein bak­tee­ri, jon­ka vai­ku­tuk­ses­ta ihon tali­rau­ha­set tuleh­tu­vat ja ihol­le muo­dos­tuu epä­miel­lyt­tä­viä näp­py­löi­tä ja punoi­tus­ta. Kos­ka kyse on bak­tee­ris­ta on hyvä huo­leh­tia perus­teel­li­ses­ti ihon hygie­nias­ta. Luon­non­mu­kai­set, hel­lä­va­rai­set pesuai­neet, jot­ka eivät sisäl­lä alko­ho­lia, ovat aknei­hol­le ihanteellisimipia. 

akne

Ihon puh­dis­ta­mi­nen aamuin illoin on tär­ke­ää. Pesun jäl­keen ihoa kan­nat­taa kos­teut­taa alko­ho­lit­to­mil­la hoi­ta­vil­la kas­vo­ve­sil­lä. Kas­vo­ve­den ker­ros­ta­mi­nen on teho­kas tapa syvä­kos­teut­taa ihoa. EKOP­HAR­MAn Kar­pa­lo Kas­vo­vesi on anti­bak­tee­ri­nen sekä alko­ho­li­ton ongel­mai­hol­le tar­koi­tet­tu kas­vo­ve­si, myös hajus­tee­ton Heruk­ka-lin­jan kas­vo­ve­si on her­kän ihon super­kos­teut­ta­ja ja toi­mii ker­ros­tet­tu­na täydellisesti.

Aknei­hon hoi­dos­sa on olta­va pit­kä­jän­tei­nen, muu­tok­set eivät tapah­du yös­sä ja ihon­hoi­to­ru­tii­neis­ta on hyvä pitää kiin­ni! Sar­ja­hoi­dot aknei­hol­le ovat suo­si­tel­ta­via ja ede­saut­ta­vat ihon ter­veyt­tä. Hyväk­si havait­tu sar­ja­hoi­to on ehdot­to­mas­ti hap­po­kuo­rin­ta. Hap­po­kuo­rin­nan idea­na on uudis­taa ihoa AHA-hap­po­jen avul­la. Hap­po­kuo­rin­ta on tehok­kaim­mil­laan, kun se toteu­te­taan sar­ja­hoi­to­na, pit­kä­jän­tei­syys on täs­sä valttia! 

uudistuminen

Syvä­puh­dis­ta­vat ja kos­teut­ta­vat kas­vo­hoi­dot ovat hyvä tuki aknen hoi­dos­sa. Kos­me­to­lo­gi usein suo­sit­te­lee sään­nöl­lis­tä ihon syvä­puh­dis­tus­ta. Se ede­saut­taa ihon uusiu­tu­mis­ta ja samal­la kir­kas­taa ihoa, näin ollen uusi ter­ve iho saa parem­mat eväät uudistumiseen. 

Kehon koko­nais­val­tai­sel­la hyvin­voin­nil­la on suu­ri vai­ku­tus ihon ter­vey­teen. Ongel­mai­hon hoi­dos­sa kan­nat­taa siis kiin­nit­tää huo­mio­ta ruo­ka­va­lioon ja sään­nöl­li­seen lii­kun­taan. Kos­ka ihom­me on suu­rin eli­mem­me on sen hoi­ta­mi­nen ja ter­vee­nä pitä­mi­nen jat­ku­va pro­ses­si. Mut­ta ei huol­ta, sil­lä apua on aina saa­ta­vil­la ja Vil­li Vadel­mas­sa vas­taam­me kaik­kiin askar­rut­ta­viin kysy­myk­siin ihon­hoi­toon liittyen!