fbpx

Olet­ko kokeil­lut ”kaik­kea” ihon­hoi­dos­sa ja sil­ti sinus­ta tun­tuu, kuin iho ei vas­taa­not­tai­si mitään käyt­tä­miä­si tuot­tei­ta tai aina tapah­tuu jota­kin ”jän­nit­tä­vää” ja odot­ta­ma­ton­ta. Tun­tuu­ko sinus­ta, että hoi­dat ihoa­si, mut­ta iho­si pysyy kui­va­na, kireä­nä ja yli­herk­kä­nä? Iho­si hyvin­voin­tiin vai­kut­ta­vat se mitä syöt ja miten huo­leh­dit kehos­ta­si koko­nais­val­tai­ses­ti. Tämän kir­joi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on vas­ta­ta kysy­myk­seen “Miten voit vai­kut­taa ihon terveyteen?”. 

Ravin­to ja iho

Ravin­nol­la on mer­ki­tys­tä kaik­keen ihmi­sen koko­nais­val­tai­ses­sa hyvin­voin­nis­sa. Ravin­to­te­ra­peut­ti ja ystä­vä­ni Han­na Hut­tu­nen lai­naa Kipu­tus -kir­jas­saan lää­ke­tie­teen isä Hip­po­kra­tek­sen sanon­taa ”olkoon ruo­ka lääk­kee­si ja lääk­kee­si ruo­kaa”. Hut­tu­nen kan­nus­taa­kin pysy­mään juu­ri täl­lä tiel­lä eli syö­mään mah­dol­li­sim­man pal­jon kas­vik­sia ja tuo­rei­ta mar­jo­ja, vält­täen kaik­kia syn­teet­ti­siä vita­mii­ne­ja – ja antiok­si­dant­ti­pil­le­rei­tä, jot­ka eivät kor­vaa mm. mar­jo­jen kal­li­sar­voi­sia antiok­si­dant­te­ja ja vita­mii­ne­ja. Ihon­hoi­don kan­nal­ta on tär­ke­ää saa­da pal­jon antiok­si­dant­te­ja, jot­ka hidas­ta­vat ikään­ty­mi­seen liit­ty­viä ulkoi­sia­kin muu­tok­sia, kuten ihon vel­tos­tu­mis­ta ja rypis­ty­mis­tä, tote­aa Hut­tu­nen. Ras­vai­nen ruo­ka, raf­fi­noi­tu soke­ri, tupak­ka ja alko­ho­li eivät myös­kään edis­tä eli­mis­tön eikä ihon­kaan hyvinvointia.

Suo­lis­to ja iho

Suo­lis­ton hyvin­voin­nil­la on suu­ri mer­ki­tys myös ihon hyvin­voin­tiin. Emäk­si­set tuot­teet teke­vät suo­lis­tol­le hyvää, kuten ensim­mäi­se­nä pak­ko mai­ni­ta vesi. Iho ei voi saa­da lii­kaa vettä/ kos­teut­ta juu­ri kos­kaan, eli voi­tei­ta, öljy­jä tai see­ru­me­ja ei voi ikään kuin käyt­tää ”lii­kaa”. Vesi juo­tu­na, on ihon kau­nis­tus ja tär­keä osa ihon­hoi­toa. Pul­lo­läm­min / kan­nu­läm­min vesi, johon on lisät­ty hyp­py­sel­li­nen val­kai­se­ma­ton­ta, hyviä mine­raa­le­ja sisäl­tä­vää meri­suo­laa, sekä puris­tet­tua sit­ruu­nan mehua jouk­koon, pysyy riit­tä­vän pit­kään suo­lis­tos­sa ja sitä kaut­ta myös vai­kut­taa ihon kun­toon. Tuo­reet hedel­mät, vih­reät vihan­nek­set, salaa­tit, lii­kun­ta ja myös ren­tou­tu­mi­nen, sekä välil­lä vain ihon öljyl­lä hoi­ta­mi­nen ovat avain­te­ki­jöi­tä ihon ter­vee­nä säilyttämisessä.

Suo­lis­ton hii­vo­jen lii­ka­kas­vu aiheut­taa tai saat­taa aiheut­taa tois­tu­via hii­va­tu­leh­duk­sia, mikä näkyy myös iho-oirei­na. Kaik­ki anti­bioo­tit, oli­vat­pa ne sit­ten hii­van hää­töön tar­koi­tet­tu­ja tai mui­ta, her­kis­tä­vät suo­lis­ton aina bak­tee­ri­kan­nan häi­riö­ti­lal­le. Anti­bioot­ti­kuu­rien jäl­keen kan­nat­tai­si ottaa n. 2-6 viik­koa mai­to­hap­po­bak­tee­re­ja ja mie­lel­lään Sacca­ro­myces Bou­lar­dii – bak­tee­ria, joka on teho­kas apu suo­lis­ton bak­tee­ri­kan­nan tasapainotuksessa. 

Ihon mik­ro­bit

Ihol­la on vaih­te­le­va mää­rä eri­lai­sia mik­ro­be­ja, osa pysy­viä ja osa vain ”vie­rai­lul­la”. Mik­ro­bit ovat nimel­tään strep­to­kok­ke­ja, sta­fy­lo­kok­ke­ja, cory­ne­bak­tee­re­ja ja pro­pio­ni­bak­tee­re­ja, ja näi­tä on eni­ten pysy­vis­tä mik­ro­beis­ta. Vie­rai­li­jat viih­ty­vät ihol­la tun­te­ja tai päi­viä, jos­kus pidem­pään­kin. Usein juu­ri vie­rai­li­jat aiheut­ta­vat oirei­ta, eten­kin jos nor­maa­lifloo­ra järk­kyy tai muut­tuu. Mik­ro­bit ovat ihon pin­nal­la, epi­der­mik­sen ylä­osas­sa, kar­va­tu­pes­sa ja hiki­rau­ha­sis­sa. Ihon nor­maa­li pH on 4,5-5,5 eli lie­väs­ti hapan ja tämä on myös mik­ro­beil­le opti­mi pH. Ph:n muu­tos voi vai­kut­taa nor­maa­lifloo­ran koos­tu­muk­seen. Ihon pH-arvon nousu altis­taa tuleh­duk­sil­le ja epä­puh­tauk­sil­le sekä iho­sai­rauk­sil­le kuten esim. atoop­pi­sel­le ihot­tu­mal­le. Lii­an hap­pa­mat tuot­teet puo­les­taan voi­vat ärsyt­tää herk­kää ihoa. EKOP­HAR­MAn tuot­tei­den pH on sää­det­ty ihon luon­nol­lis­ta hap­pa­muut­ta tukevaksi. 

Lii­kun­nan mer­ki­tys ihonhoidossa

Lii­kun­ta vähen­tää lihas­jän­ni­tys­tä ja paran­taa lihas­voi­maa. Suo­si­tel­ta­via lii­kun­ta­muo­to­ja, kun­non mukaan, ovat hapen­ot­to­ky­kyä paran­ta­vat lii­kun­ta­muo­dot, kuten uin­ti, käve­ly, pyö­räi­ly tai juok­su. Lii­kun­ta vähen­tää myös ahdis­tu­nei­suut­ta, mikä näkyy myös ihos­sa - kun stres­si­ta­sot las­ke­vat iho­kin voi parem­min.  Jos ei ole har­ras­ta­nut pal­joa lii­kun­taa, kan­nat­taa se aloit­taa rau­hal­li­ses­ti ja lisä­tä mää­rää ja kes­toa hitaas­ti, jot­ta keho ehtii tottua.

Uni

Uni ja sen laa­tu ovat yksi iso teki­jä ihon­hoi­dos­sa. Uni ehkäi­see stres­siä, palaut­taa vireyt­tä ja hen­kis­tä voi­maa, aut­taa käsit­te­le­mään tun­tei­ta, yllä­pi­tää vas­tus­tus­ky­kyä ja tor­juu sai­rauk­sia. Unen laa­dun kan­nal­ta onkin tär­ke­ää sään­nöl­li­nen ryt­mi arjes­sa. Ravin­to­te­ra­peut­ti Han­na Hut­tu­nen ohjeis­taa hyvään uneen mm. siten, että säh­kö­mag­neet­tis­ta sätei­lyä tuot­ta­vat lait­teet oli­si hyvä sul­kea aina­kin makuu­huo­nees­ta hyviä unia var­ten. Hyvä sän­ky ja tyy­ny aut­ta­vat parem­piin uniin. Tuu­let­ta­mi­nen ja huo­neen hämär­tä­mi­nen saat­ta­vat myös auttaa. 


Luon­non­kos­me­tii­kan tuot­teet ihonhoidossa

Luo­tet­ta­vat luon­non­kos­me­tii­kan val­mis­ta­jat, jot­ka ser­ti­fioi­vat tuot­teen­sa, takaa­vat kulut­ta­jil­le tiu­koil­la kri­tee­reil­lä val­mis­te­tut ja huo­lel­la vali­tut sekä ihoa hoi­ta­vat luon­nol­li­set raa­ka-aineet. Luon­non­kos­me­tii­kan buu­min olles­sa nykyi­sin val­tai­saa, kan­nat­taa kulut­ta­jan olla tark­ka­na lukuis­ten ”ole­vi­naan luon­non­kos­me­tiik­kaa” -tuot­tei­den suh­teen. Viher­pe­su on hyvin yleis­tä ja se tar­koit­taa sitä, että kulut­ta­jan hyvä­us­koi­suut­ta ja asioi­hin pereh­ty­mät­tö­myyt­tä käy­te­tään pal­jon hyväk­si mai­non­nal­la. Monet usko­vat valin­neen­sa luon­non­kos­me­tiik­kaa, mut­ta vali­tet­ta­van moni tuo­te ei kui­ten­kaan ole niin luon­nol­lis­ta, kuin pur­kin teks­teis­sä anne­taan ymmärtää. 

On hyvin vai­kea erot­taa todel­li­nen luon­non laa­tu säih­ky­vien ja luon­nol­li­sil­ta näyt­tä­vien purk­kien kuvien perus­teel­la. INCI-lis­ta eli tuot­teen kyl­jes­sä ole­va raa­ka-aine­lis­ta on se, jos­ta tuot­tees­sa käy­tet­tä­vät aines­osat sel­viä­vät. Mut­ta aina sil­loin­kaan ei voi var­mas­ti tie­tää, onko kysees­sä syn­teet­ti­nen vai luon­nol­li­nen aines­osa, sil­lä jot­kut raa­ka-ainek­set voi­vat olla samal­la nimel­lä syn­teet­ti­siä tai luon­nos­ta peräi­sin ole­vaa raa­ka-ainet­ta. Nykyi­sin myös ympä­ris­töm­me, ilmas­sa ole­vat pien­hiuk­ka­set, pöly ja saas­teet vali­tet­ta­vas­ti huo­non­ta­vat ihon kun­toa enem­män kuin aikai­sem­min. Täl­löin onkin tär­ke­ää vali­ta huo­lel­la hyvät ja laa­duk­kaat, ihon pH:ta lähel­lä ole­vat ihon­hoi­to­tuot­teet puh­dis­tuk­seen ja riit­tä­vään kos­teut­ta­mi­seen ja ravit­se­mi­seen. Lue ihon puh­dis­tuk­ses­ta edel­li­ses­tä blo­gi-kir­joi­tuk­ses­ta tääl­tä!