fbpx

Mik­si on puh­dis­tuse­mul­sioi­ta, -gee­le­jä, -mai­to­ja, -vaah­to­ja?  Mihin puh­dis­tusai­neet perus­tu­vat? Mik­si ihoa puh­dis­te­taan? Ja miten puh­dis­taa ihoa oikein? Mil­lai­nen puh­dis­tusai­neen tuli­si olla, että ihol­la ole­vat pahis-mik­ro­bit eivät läh­ti­si lisään­ty­mään ja aiheut­ta­maan vaik­ka­pa epä­puh­tauk­sia, tai jopa ihon tuleh­tu­mis­ta. Öljyl­lä pää­set pit­käl­le, mut­ta mil­lä öljyl­lä? Joku van­noo koo­ko­söl­jyn nimeen ja toi­nen jon­kun muun, kos­ka toi­ses­sa on enem­män ravin­toar­voia kuin toisessa…vai onko? Kaup­po­jen hyl­lyt pur­sui­le­vat eri­lai­sia ihon­puh­dis­tus­tuot­tei­ta ja vali­koi­ma on niin laa­ja emul­siois­ta vaah­toi­hin, että vähem­mäs­tä­kin pää menee sekai­sin… mitä siis vali­ta kosmetiikkaviidakosta? 

 

Miten vali­ta oikea puhdistusaine?

Kos­me­tii­kas­sa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta myös laa­tuun. Mikä sit­ten on laa­du­kas­ta? Mie­les­tä­ni laa­du­kas­ta on se, että myös puh­dis­tusai­nei­den tulee olla hoi­ta­via ei siis lii­an voi­mak­kaas­ti pese­viä. Puh­dis­tusai­nei­den tuli­si sisäl­tää ihol­le tär­kei­tä vita­mii­ne­ja ja nii­den oli­si hyvä olla ihol­le opti­maa­li­ses­sa muo­dos­sa eli ihon pH:ta lähel­lä, jot­ta ihoa suo­jaa­va hap­po­vaip­pa pysyi­si hyvänä. 


Emul­sio on perus­poh­ja puh­dis­tus­mai­dol­le ja puh­dis­tuse­mul­sioil­le. Emul­siol­la tar­koi­te­taan veden + öljyn seos­ta, joka pysyy sekai­sin emul­gaat­to­rei­den eli sekoit­ta­jien avul­la. Emul­siot sito­vat yleen­sä hyvin ihol­le tär­ke­ää vet­tä sekä ras­vo­ja. On ole­mas­sa joko vesi-öljys­sä emul­sio, joka on ras­va­pi­toi­sem­pi kuin kevyt ja kos­teut­ta­va öljy -vedes­sä -emul­sio. Vesi öljys­sä -emul­sio suo­jaa ihoa hyvin. Gee­li on toi­nen perus­seos ja se ei sisäl­lä ras­vo­ja tai emul­gaat­to­rei­ta. Puh­dis­tus­vaah­dois­sa ja -gee­leis­sä pin­ta­jän­ni­tys­tä pois­ta­vat aineet eli sur­fak­tan­tit ovat tehok­kai­ta likaa ja ras­vaa pois­ta­via ainei­ta, jopa lii­an­kin tehok­kai­ta ja jos­kus myös ihon pin­nan suo­ja­kal­voa kuivattavia.

Öljy­puh­dis­tus pois­taa pak­suim­man­kin veden­kes­tä­vän mei­kin kas­voil­ta ja sil­mis­tä sekä hoi­taa ja ravit­see ihoa. Pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä ihon väri kir­kas­tuu ja sen pin­nas­ta tulee peh­meä ja sileä.
Puh­dis­tusöl­jy sopii käy­tet­tä­väk­si sel­lai­se­naan tai osa­na kak­sois­puh­dis­tus­ta. Kak­sois­puh­dis­tuk­ses­sa öljyn pääl­le hie­ro­taan puh­dis­tus­mai­to ja molem­mat pois­te­taan vas­ta lopuk­si yhdel­lä ker­taa vedel­lä. Kak­sois­puh­dis­tus on hel­lä­va­rai­nen, mut­ta teho­kas tapa puh­dis­taa iho perusteellisesti.

Puh­dis­tusöl­jy ehkäi­see tehok­kaas­ti ihon kui­vu­mis­ta, jon­ka vuok­si se sopii eri­tyi­sen hyvin kui­val­le, ohuel­le ja ikään­ty­väl­le ihol­le sekä atoop­pi­sel­le ihol­le ja cou­pe­ro­sal­le. Lisäk­si puh­dis­tusöl­jy on erin­omai­nen valin­ta nor­maa­lil­le, seka- ja kui­va­ras­vai­sel­le ihol­le. Aknei­hol­le ja rosaceal­le puh­dis­tusöl­jy ei vält­tä­mät­tä ole paras valin­ta. Puh­dis­tusöl­jy aut­taa myös puh­dis­ta­maan mat­koil­la aurin­ko­voi­teen syväl­tä ihohuokosista.

Iho­tyy­pit puh­dis­tusai­neen valinnassa

Kuivaiho

Herk­käi­ho ei ole iho­tyyp­pi, kos­ka esim. ras­vai­nen­kin iho voi olla herk­kä. Nor­maa­lin ihon pin­ta on peh­meä ja sileä. Iho­huo­ko­set ovat nor­maa­lin kokoi­sia. Nor­maa­lil­le ihol­le oli­si hyvä vali­ta mie­dot pesuai­neet, jot­ka eivät han­kaa ihoa ja jot­ka tuke­vat ihon pin­nas­sa ole­vaa suo­jaa­vaa kalvoa.

Kui­va iho tun­tuu usein kiris­tä­väl­tä ja se saat­taa hil­seil­lä tai jopa kutis­ta. Kui­vas­sa ihos­sa veden haih­tu­mista estä­vien ras­vo­jen mää­rä ihon uloim­mas­sa ker­rok­ses­sa on vähen­ty­nyt. Mitä kui­vem­pi iho, sitä enem­män sii­hen tulee lisä­tä kos­teut­ta eri­lai­sil­la aineil­la, myös puhdistusaineilla.

Sekai­hos­sa kas­vo­jen T-alu­eel­la (otsa, nenä, leu­ka) saat­taa esiin­tyä epä­puh­tauk­sia ja iho kiil­tää hel­pos­ti lisään­ty­neen tali­ne­ri­tyk­sen vuok­si. Muu­al­la kas­vois­sa iho on nor­maa­li tai kui­vah­koa. Sekai­hol­le on hyvä vali­ta puh­dis­tusai­ne, joka ei kui­va­ta, mut­ta puh­dis­taa sekä mei­kin että ihonpinnan.

Ras­vai­nen iho kiil­tää, ras­voit­tuu hel­pos­ti, tun­tuu öljyi­sel­tä sekä voi aiheut­taa pien­tä näp­pyä tai mär­kä- sekä mus­ta­päi­tä. Yleen­sä eten­kin otsa, nenä ja leu­ka ovat ras­vai­sia aluei­ta. Iho on jous­ta­va, kel­ler­tä­vä tai samea, ja pin­ta epä­ta­sai­nen. Ras­vais­ta ihoa oli­si hyvä hoi­taa rai­kas­ta­val­la ja iho­huo­ko­sia supis­ta­val­la kas­vo­ve­del­lä. Ras­vai­nen iho kai­paa myös kos­teut­ta, jol­loin esim. anti­bak­tee­ri­nen kas­vo­öl­jy (esim. EKOP­HAR­MAn Kar­pa­lo Puh­dis­tusöl­jy) sovel­tuu erin­omai­ses­ti, sil­lä se tasa­pai­not­taa tali­ne­ri­tys­tä sekä samal­la kos­teut­taa ihoa hyvin. Vil­li Vadel­man kas­vo­hoi­dois­sa otam­me aina huo­mioon asiak­kaan ihotyypin.

Miten puh­dis­tusai­nei­ta käy­te­tään? Miten puh­dis­taa ihoa oikein?

Levi­tä put­sa­ri kui­val­le ihol­le ja hie­ro sitä huo­lel­li­ses­ti kas­voil­le, kau­lal­le ja decol­teel­le n. 1-2 minuu­tin ajan, jot­ta puh­dis­tusai­ne tun­keu­tuu kun­nol­la iho­huo­ko­siin puh­dis­taen mei­kin ja epä­puh­tau­det perus­teel­li­ses­ti. Kas­vot tuli­si huuh­del­la tar­peek­si läm­pi­mäl­lä vedel­lä, kos­ka se avaa iho­huo­ko­sia puh­dis­taen ne parem­min. Kos­tu­ta lopuk­si sor­men­päät veteen ja emul­goi put­sa­ri vähi­tel­len pois ihol­ta pyö­ri­vil­lä liik­keil­lä ja huuh­te­le kas­vot. Taput­te­le kas­vot lopuk­si puh­taa­seen pyyh­kee­seen ja lisää kosteusvoide. 

Puh­dis­tus oli­si hyvä teh­dä mie­lui­ten aamuin ja illoin. Var­sin­kin illal­la oli­si hyvä teh­dä huo­lel­li­nen puh­dis­tus, sil­lä päi­vän aika­na ihol­le ker­tyy hien ja talin lisäk­si vali­tet­ta­vas­ti pal­jon epä­puh­tauk­sia myös ilmas­ta, eli saas­tei­ta ja esim. pöly­ai­ka­na pölyä. Vaik­ka ei käyt­täi­si meik­kiä­kään, niin sil­ti iho on hyvä puh­dis­taa huo­lel­li­ses­ti aamuin ja illoin. Iho elää yön aika­na, solu­jen jakaan­tu­mi­nen on vil­kas­ta aamu­yön tun­tei­na, ja yön aika­na ihon pin­taan saat­taa nous­ta talia, tai jos on hikoil­lut yöl­lä, niin nämä ”ihoe­rit­teet” on hyvä puh­dis­taa pois aamul­la. Tyy­ny­lii­nan vaih­to­kin on suo­si­tel­ta­vaa, aina­kin ker­ran vii­kos­sa, tai riip­puen sii­tä miten kovas­ti esim. hikoilee.

Kas­vo­ve­det vii­meis­te­le­vät puh­dis­tuk­sen ja yleen­sä aina anta­vat myös lisä­kos­teut­ta ihol­le ja luon­non­kos­me­tii­kan puo­les­ta­pu­hu­ja­na suo­sit­te­len­kin luon­non­kos­me­tii­kan kas­vo­ve­siä  ja sel­lai­sia, jot­ka eivät sisäl­lä vet­tä tai alko­ho­lia. Kas­vo­ve­si palaut­taa ihon nor­maa­lin pH-arvon eli ihon hie­man hap­pa­man suo­ja­vai­pan. Ilman kas­vo­vet­tä ihol­ta kes­tää usei­ta tun­te­ja palaut­taa hapan suo­ja­ker­ros itsek­seen. Kas­vo­ve­si val­mis­taa ihon kos­teus­voi­teel­le, joka imey­tyy parem­min kas­vo­ve­del­lä käsi­tel­tyyn ihoon kuin kui­vaan ja veden jää­miä, kuten kalk­kia, sisäl­tä­vään ihoon. Laa­du­kas­ta kas­vo­vet­tä kan­nat­taa­kin puh­dis­tuk­sen jäl­keen tapu­tel­la ja pai­nel­la ihol­le, jol­loin sen tehoai­neet imey­ty­vät kunnolla.