fbpx

Ihon pin­ta­kui­vuus ker­too ihon sen het­ken tilan­tees­ta. Pin­ta­kui­va iho voi tun­tua kiris­tä­väl­tä ja sii­nä voi myös olla hil­sei­lyä. Kui­va ja kyl­mä ilma, tuu­li, vii­ma ja pak­ka­nen sekä ilmas­toin­nit lisää­vät pin­ta­kui­vuut­ta ja voi­vat kui­vat­taa myös pin­taa syvem­mäl­tä, mikä­li asi­aan ei puu­tu­ta tar­peek­si nopeas­ti. Pin­ta­kui­van ihon hoi­dos­sa kan­nat­taa aina ottaa huo­mion ihon suo­jaa­mi­nen ja sen riit­tä­vä kos­teut­ta­mi­nen, oli kysees­sä sit­ten kyl­mä, kuu­ma tai aurinko.

Kasvohoito

Eri­lai­sil­la kas­vo­hoi­doil­la voi­daan ede­saut­taa ihon kosteustasapainoa

Kos­teut­ta, kos­teut­ta, kosteutta

Iho ei voi kos­kaan saa­da lii­kaa kos­teut­ta. Sel­lais­ta ”vaa­raa” ei vain ole. Kos­me­to­lo­gin työs­sä­ni olen näh­nyt, että monen ihmi­sen iho on kui­va ja var­sin­kin tal­vi-aika­na. Tal­vi-aika­na ilma ja eri­tyi­ses­ti ilmas­toin­nit kui­vat­ta­vat ihoa pal­jon. Mones­ti ihon kui­vuus joh­tuu yksin­ker­tai­ses­ti sii­tä, että ihol­le ei lai­te­ta riit­tä­väs­ti kos­teut­ta tai ei kos­teu­te­ta juu­ri ollen­kaan, myös vää­rän­lai­nen ihon­hoi­to tai sen puut­teel­li­suus vai­kut­ta­vat ihon kuivuuteen.

Ihon puh­dis­tus oli­si hyvä teh­dä huo­lel­li­ses­ti ja mie­doil­la pesuai­neil­la, sel­lai­sil­la, jois­sa ei ole voi­mak­kaas­ti pese­viä aine­so­sia ja jot­ka ovat lähel­lä ihon omaa pH:ta. Pelk­kä vesi ei rii­tä puh­dis­ta­maan ihoa, eikä ”perus­saip­pua” ole hyväk­si ihol­le ollen­kaan. Perus­saip­pual­la tar­koi­tan esi­mer­kik­si vain käsien pesuun tar­koi­tet­tua saip­pua­pa­laa, jon­ka pesuai­neet eivät ole mie­to­ja ja ei sisäl­lä hoi­ta­via öljy­jä tai kos­teut­ta­via aine­so­sia. Kas­vo­ve­det ovat yleen­sä kos­teut­ta­via ja vii­meis­te­le­vät puh­dis­tuk­sen. Kas­vo­ve­sien­kin oli­si hyvä olla alko­ho­lit­to­mia ja mie­lui­ten vedet­tö­miä ja sisäl­tää vain hoi­ta­via ja kos­teut­ta­via ainesosia.

Kas­vo­hoi­to­jen yhtey­des­sä saat kos­me­to­lo­gil­ta­si aina vink­ke­jä ja tukea ihon­hoi­toon. Tuot­teet ja lait­teet, joil­la ihoa hoi­de­taan ovat yleen­sä taval­li­sia koti­hoi­to­tuot­tei­ta tehok­kaam­pia. Kas­vo­hoi­don aika­na käy­te­tään usei­ta eri­lai­sia vai­kut­ta­via tehoai­nei­ta ja nii­tä voi­daan imeyt­tää mm. eri­lai­sil­la lai­te­hoi­doil­la taval­lis­ta koti­hoi­toa syvemmälle.

Kun voi­de ei riitä

Mikä­li tun­tuu sil­tä, ettei voi­de rii­tä, kan­nat­taa mukaan ottaa see­ru­mi, joka on ihon ravin­to­li­sä. See­ru­mia voi käyt­tää vaik­ka­pa kuu­ri­luon­toi­ses­ti, kun­nes kos­teus­ta­sa­pai­no ihol­la para­nee. Mikä­li nämä­kään eivät rii­tä, voi mukaan ottaa kos­teut­ta­van naa­mion ja lait­taa naa­mio­ta yök­si suo­jaa­maan ihoa.  On myös ole­mas­sa ihol­le sumu­tet­ta­via kos­teut­ta­via ainei­ta, tai mones­ti myös kas­vo­ve­siä voi suih­kut­taa usein kes­kel­lä päi­vää­kin ihol­le (tar­peek­si kau­kaa tie­tys­ti, riip­puen sii­tä onko meik­kiä vai ei ).

Ihoa kan­nat­taa myös kuo­ria sään­nöl­li­ses­ti. Suo­sit­te­len n. 2-3 ker­taa kuu­kau­des­sa. Kuo­rin­ta pois­taa kuol­leen iho­so­lu­kon ja mones­ti myös hil­sei­lyä ihol­ta ja aut­taa voi­tei­ta sekä hoi­ta­via ainei­ta imey­ty­mään parem­min ihol­le. Kai­ken­lai­sia iso­ra­kei­sia kuo­rin­to­ja kan­nat­taa vält­tää, ettei pää­se vahin­gos­sa han­kai­le­maan ihoa lii­kaa. Mie­lui­ten ihan pie­net hip­puset kuo­rin­nas­sa tai sit­ten voi käyt­tää ent­sy­maat­tis­ta eli rakee­ton­ta kuo­rin­taa, jos­sa kuo­ri­vi­na aine­so­si­na entsyymit.