fbpx

BTB13 Eri­kois­kas­vo­hoi­dot

BTB13 Eri­kois­kas­vo­hoi­dot uudis­ta­vat, syvä­ra­vit­se­vat sekä kos­teut­ta­vat ihoa! Valit­se kas­vo­hoi­to oman iho­tyyp­pi­si mukaan, jos et ole var­ma iho­tyy­pis­tä­si, niin me ana­ly­soim­me iho­si ja sen tar­peet hoi­to­las­sa ja teem­me hoi­don mikä par­hai­ten sopii juu­ri sinun ihotyypillesi! 

Mitä ainut­laa­tui­nen BTB13 ihon­hoi­to on:

• Ener­gi­soi iho­so­lu­ja • Puh­dis­taa iho­so­lu­ja • Akti­voi iho­so­lu­jen uusiu­tu­mis­ta • Vah­vis­taa ihoa • Suo­jaa iho­so­lu­ja vapail­ta radi­kaa­leil­ta • Bio­ak­tii­vi­sia ravin­toai­nei­ta ihosoluille

Mihin BTB13 aut­taa / käy­te­tään:
• Pro-Age • Ras­vai­nen iho • Epä­puh­das iho • Kui­va iho • Atoop­pi­nen iho • Herk­kä iho • Cou­pe­ro­sa • Ohut iho • Ärty­nyt iho • Akne • Hor­mo­naa­li­set näpyt • Ruusu­fin­ni • Kuti­na • Mik­ro­neu­lauk­sen jäl­ki­hoi­to • Hapo­tuk­sen jäl­ki­hoi­to • Lase­rin jäl­ki­hoi­to • Kirur­gi­nen jäl­ki­hoi­to • Arvet (ehkäi­sy ja hoi­to) • Hei­kot sil­mä­rip­set • Hius­ten­läh­tö • Hius­poh­jan ongel­mat • Vau­rioi­tu­neet hiukset

BTB13 -hoi­to­tuot­teis­sa on kaik­ki ne vai­kut­ta­vat ja hoi­ta­vat aineet mitä iho tar­vit­see. Tuot­teis­sa yhdis­ty­vät vii­mei­sin tie­de ja luon­nol­li­nen puh­taus. • Ainut­laa­tui­nen BTB13-yhdis­te uudis­taa ja vah­vis­taa • A-, B-, C- ja E-vita­mii­nit ovat ihon hyvin­voin­nil­le tär­keim­mät vita­mii­nit • Pre­bioo­tit ja pro­bioo­tit paran­ta­vat ihon mik­ro­bio­mia ja suo­jaa­vat ihoa • Pep­ti­dit ja ami­no­ha­pot ovat ihon raken­nusai­nei­ta • Ihoa kos­teut­ta­va ja täy­te­läis­tä­vä hyalu­ro­ni­hap­po • Hoi­ta­vat luon­non kas­viöl­jyt ja -uut­teet • Raa­ka-aineet ovat puh­tai­ta ja luon­nol­li­sia bio­ak­tii­vi­sia ravin­toai­nei­ta ihosoluille

btb13 erikoiskasvohoidot
btb13 erikoiskasvohoidot

BTB13 Skin Relief Treat­ment -kas­vo­hoi­to her­käl­le ja reak­tii­vi­sel­le iholle

Suo­jaa­va ja kos­teut­ta­va kas­vo­hoi­to vah­vis­taa ihoa ja vähen­tää ihon punoi­tus­ta ja reaktiivisuutta.

79 € / 55 min 

Hoi­don kuvaus:  BTB13 Skin Relief Treat­ment on kas­vo­hoi­to her­käl­le, aller­gi­sel­le ja reak­tii­vi­sel­le ihol­le. Hoi­to aut­taa rau­hoit­ta­maan ja suo­jaa­maan herk­kää ihoa sekä kos­teut­taa ja vah­vis­taa ihon raken­net­ta. BTB13 rau­hoit­taa ihoa tehok­kaas­ti ja vähen­tää ärsyyn­ty­neen ihon reak­tii­vi­suut­ta ja punai­suut­ta. Hoi­dos­sa herk­kää ihoa vah­vis­ta­vat ja hoi­ta­vat BTB13 lisäk­si C- ja E-vita­mii­nit sekä pre­bioo­tit, jot­ka tuke­vat ihon luon­nol­lis­ta suo­jaus­ta. Hyalu­ro­ni­hap­po, allan­toii­ni ja kera­mi­dit kos­teut­ta­vat ja rau­hoit­ta­vat ärty­nyt­tä ja atoop­pis­ta ihoa. Hoi­to rau­hoit­taa ja kos­teut­taa ihoa, tasoit­taa ihon väriä, ja tekee ihon kim­moi­sak­si ja peh­meäk­si.

Hoi­don kul­ku:

 • Alku­puh­dis­tus läm­pi­mien kas­vo­pyyh­kei­den avul­la BTB13 her­kän ihon puh­dis­tusai­neel­la ja kasvovedellä 
 • Aloi­tus­ren­tou­tus­hie­ron­ta mar­jai­san ravit­se­val­la BTB13 Ome­ga-3 Arc­tic Ber­ry Oil -hoi­to­öl­jyä dekol­teel­le ja hartioille. 
 • Kuo­rin­ta BTB13 Pro­fes­sio­nal Enzy­me Peel -ent­syy­mi­kuo­rin­nal­la kas­voil­le, kau­lal­le sekä silmäympärysiholle
 • Hie­ron­ta kas­voil­le ja kau­lal­le, jos­sa alle lai­te­taan Pro­fes­sio­nal BTB13+DPG  -ammat­ti­lais­see­ru­mi kas­vo­jen ja kau­lan ihol­le ja hie­ron­ta BTB13 Ome­ga-3 Arc­tic Ber­ry Oilill­la  & vitamiinilla
 • BTB13 Pro­bio­tic Mask -hoi­to­naa­mio & BTB13 + Pep­ti­des Pro­fes­sio­nal Mask -kas­vo­naa­mio & C-vita­mii­ni
  Naa­mion vai­kut­taes­sa hie­ro­taan nis­ka, har­tiat ja rin­ta­ke­hä sekä käsivarret.
 • Lop­puun BTB13 Anti-Red­ness Cream – her­kän ihon hoi­to­voi­de kas­vo­jen ja kau­lan iholle.

BTB13 -kiin­teyt­tä­vä kas­vo­hoi­to aikui­sel­le ihol­le 

Kiin­teyt­tä­vä, kos­teut­ta­va, ihoa hoi­ta­va, iho­so­lu­ja akti­voi­va kohot­ta­va kas­vo­hoi­to. Edis­tää ihon kim­moi­suut­ta, kos­teut­taa ja palaut­taa ihon nuo­rek­kaan hehkun.

109 € / 65 min

Hoi­don kuvaus: Hoi­to sisäl­tää vah­van kon­sent­raa­tin paten­toi­tua BTB13-yhdis­tet­tä, jon­ka sisäl­tä­mät oroot­ti­hap­po ja L-kar­ni­tii­ni ovat vält­tä­mät­tö­miä solu­jen uusiu­tu­mi­sel­le ja aktii­vi­sel­le toi­min­nal­le. Yhdis­te uudis­taa ja kiin­teyt­tää ihoa, kir­kas­taa ihoa sekä suo­jaa oksi­da­tii­vi­sel­tä stres­sil­tä. Lisäk­si hoi­to sisäl­tää ihol­le vält­tä­mät­tö­miä iho­vi­ta­mii­ne­ja ja ubi­ki­no­ni Q10, pre­bioot­te­ja sekä peptidejä.

Hoi­don kul­ku:

 • Alku­puh­dis­tus läm­pi­mien kas­vo­pyyh­kei­den avul­la BTB13 emul­sion, öljyn & vaah­don kera. 
 • Aloi­tus­ren­tou­tus­hie­ron­ta mar­jai­san ravit­se­val­la BTB13 Ome­ga-3 Arc­tic Ber­ry Oil -hoi­to­öl­jyä dekol­teel­le ja hartioille. 
 • Kas­vo­jen ja kau­lan hap­po­kuo­rin­ta ihon kun­non ja tar­peen mukaan.
 • Ihoa sti­mu­loi­va ja napak­ka Soma uplif­ting -hie­ron­ta
  Sen jäl­keen BTB13 Pro-Age Fir­ming Serum -kas­vo­see­ru­mi kas­voil­le ja kaulalle
 • Naa­mio BTB13 Pro-Age Vita­min Mask. Naa­mion vai­kut­taes­sa hie­ro­taan nis­ka, har­tiat ja rin­ta­ke­hä sekä käsi­var­ret BTB13 Ome­ga-3 Arc­tic Ber­ry Oil -hierontaöljyllä.
 • Lopuk­si BTB13 Pro-age -hoi­to­voi­de kas­vo­jen ja kau­lan ihol­le iho­tyy­pin ja tar­peen mukaisesti. 

BTB13 Puh­dis­ta­va ja tasa­pai­not­ta­va kas­vo­hoi­to epä­puh­taal­le ja rosacea iholle 

Ras­vai­sen, epä­puh­taan ja sekai­hon puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to tasa­pai­not­taa tali­ne­ri­tys­tä, eli­mi­noi iho­tu­leh­dus­ta ja kir­kas­taa ja heleyt­tää ihoa.

88 € / 70 min

Hoi­don kuvaus: Ihoa puh­dis­ta­va kas­vo­hoi­to on kehi­tet­ty tasa­pai­not­ta­maan ja kor­jaa­maan ihon ongel­mia sekä estä­mään ihon epä­puh­tauk­sien syn­ty­mis­tä. Hoi­to uudis­taa ja tasa­pai­not­taa epä­puh­das­ta ja ras­vais­ta ihoa sekä hoi­taa ja ehkäi­see aknen ja rosacean oirei­ta sekä arpia. 

Hoi­dos­sa käy­tet­tä­vät tuot­teet perus­tu­vat solu­ja puh­dis­ta­vaan, ihoa vah­vis­ta­vaan ja paten­toi­tuun BTB13- yhdis­tee­seen. Se kor­jaa rik­kou­tu­nut­ta ja tuleh­tu­nut­ta ihoa sekä suo­jaa ihoa ulkoi­sil­ta hait­ta­te­ki­jöil­tä. Tuot­teis­sa on lisäk­si pre­bioot­te­ja, jot­ka vah­vis­ta­vat ihon hyö­dyl­lis­tä mik­ro­bi­kan­taa. Vah­va antiok­si­dant­ticock­tail B3-, B5-, B6-, C- ja E-vita­mii­ne­ja sekä ihoa kor­jaa­va A-vita­mii­ni puh­dis­ta­vat ihoa, estä­vät bak­tee­rin kas­vua ihos­sa ja kir­kas­ta­vat ihoa. 

Hoi­don kul­ku:

 • Alku­puh­dis­tus läm­pi­mien kas­vo­pyyh­kei­den avul­la BTB13 kir­kas­ta­val­la gee­lil­lä, puh­dis­tuse­mul­siol­la ja vaahdolla.
 • Aloi­tus­ren­tou­tus­hie­ron­ta mar­jai­san ravit­se­val­la BTB13 Ome­ga-3 Arc­tic Ber­ry Oil -hoi­to­öl­jyä dekol­teel­le ja hartioille. 
 • Kas­vo­jen ja kau­lan hap­po­kuo­rin­ta ihon kun­non ja tar­peen mukaan. Vai­ku­tusai­ka­na voi­daan tehos­taa ryp­py­jen ja juon­tei­den sekä pig­ment­ti­muu­tos­ten hoi­ta­mis­ta toi­sel­la hapolla.
 • Mekaa­ni­nen- tai ult­ra­ää­ni­puh­dis­tus tarvittaessa.
 • Hie­ron­ta kas­voil­le ja kau­lal­le, alle levi­te­tään BTB13 – ammat­ti­see­ru­mi ja hie­ron­ta öljy­seok­sel­la.
  Mikä­li iho on kovin ärty­nyt puh­dis­tuk­ses­ta, emme hie­ro kas­vo­ja, vaan voim­me hie­ro­ja dekol­teen ja päänahan.
 • Naa­mio BTB13 Pro­bio­tic Clay Mask Pow­der -hoi­to­naa­mio. Naa­mion aika­na hie­ro­taan nis­ka, har­tiat ja rin­ta­ke­hä sekä käsivarret. 
 • Lopuk­si BTB13 iho­tyy­pin mukai­nen voi­de kas­vo­jen ja kau­lan ihol­le.

  Hoi­don lop­puun tuleh­tu­neil­le ihoa­lueil­le levi­te­tään pai­kal­li­ses­ti BTB13 pai­kal­lis­hoi­toai­ne ja vii­meis­tel­lään hoitovoiteella.

BTB13 De-Stress Vita­min Treat­ment -kas­vo­hoi­to väsy­neel­le ja sameal­le iholle 

Väsy­neen ja samean ihon kir­kas­ta­va super­kas­vo­hoi­to häi­vyt­tää stres­sin merk­ke­jä ihol­ta ja uudis­taa ja heleyt­tää ihoa palaut­taen ihon nuo­rek­kaan ja levän­neen ilmeen.
90 € / 65 min

Hoi­don kuvaus: BTB13 De-Stress Vita­min -kas­vo­hoi­to on suun­ni­tel­tu eli­mi­noi­maan stres­sin ja väsy­myk­sen merk­ke­jä ihol­ta. Hoi­to on erin­omai­nen niil­le, jot­ka koke­vat ihon näyt­tä­vän sameal­ta, elot­to­mal­ta ja vel­tol­ta. Stres­saan­tu­nut iho voi olla ärty­nyt, kir­ja­va ja sii­nä voi olla huo­nos­ta aineen­vaih­dun­nas­ta ja alen­tu­nees­ta kos­teu­den sito­mis­ky­vys­tä joh­tu­via kui­via laik­ku­ja. BTB13 -yhdis­te edis­tää solu­jen ener­gia-aineen­vaih­dun­taa, vähen­tää iho­tu­leh­duk­sia, puh­dis­taa solu­ja kuo­na-aineis­ta sekä suo­jaa oksi­da­tii­vi­sel­tä stressiltä. 

Hoi­don kulku: 

 • Alku­puh­dis­tus ravit­se­val­la öljyl­lä ja puh­dis­tus­vaah­dol­la läm­pi­mien kompres­sien avulla.
 • Aloi­tus­ren­tou­tus­hie­ron­ta mar­jai­san ravit­se­val­la BTB13 Ome­ga-3 Arc­tic Ber­ry Oil -hoi­to­öl­jyä dekol­teel­le ja hartioille. 
 • Kas­vo­jen ja kau­lan hap­po­kuo­rin­ta ihon kun­non ja tar­peen mukaan. Vai­ku­tusai­ka­na voi­daan tehos­taa ryp­py­jen ja juon­tei­den sekä pig­ment­ti­muu­tos­ten hoi­ta­mis­ta toi­sel­la hapolla.
 • Vii­len­nys­hoi­to, jos­sa kyl­män skin the­ra­py -lait­teen avul­la imey­te­tään rau­hoit­ta­vaa ja kos­teut­ta­vaa gee­liä iholle.
 • Hie­ron­ta, jos­sa alle levi­te­tään BTB13 -ammat­ti­see­ru­mi kas­vo­jen ja kau­lan ihol­le, hie­ro­taan öljy­seok­sel­la, jos­sa muka­na vitamiinit.
 • Lopuk­si ravit­se­va ja vita­mii­ni­ri­kas naa­mio, joka val­mis­te­taan asiak­kaan iho­tyy­pin mukai­ses­ti. Naa­mion aika­na hie­ro­taan nis­ka, har­tiat ja rin­ta­ke­hä sekä käsivarret. 

Kuo­rin­nat

Ihoa kir­kas­ta­va ja puh­dis­ta­va kemial­li­nen kuo­rin­ta­hoi­to uudis­taa ihon pin­taa ja lisää ihon solu-uusiu­tu­mis­ta. Moni­puo­li­nen iho­kä­sit­te­ly rää­tä­löi­dään aina jokai­sen yksi­löl­li­sen tar­peen mukaan. Hoi­to on yhdis­tel­mä tehok­kai­ta kemial­li­sen kuo­rin­nan käsit­te­ly­jä ihon eri­lais­ten ongel­mien hoi­ta­mi­sek­si sekä ren­tout­ta­via hie­ron­to­ja ihoa vir­kis­tä­väl­lä mar­jan sie­me­nöl­jyl­lä poh­joi­sen luon­nos­ta. Ainut­laa­tui­nen BTB13-yhdis­te vil­kas­tut­taa ihon solu-uusiu­tu­mis­ta, suo­jaa ja puh­dis­taa solu­ja ja kir­kas­taa ihoa. Uuden suku­pol­ven hoi­to­ha­pot hoi­ta­vat tehok­kaas­ti ihon ikä­muu­tok­sia, lii­ka­pig­men­taa­tioi­ta, epä­puh­tauk­sia ja aknea sekä tasoit­ta­vat ihon pin­taa ja väriä. 

BTB13 Medical Skin Peel 30 min. -ihon kemial­li­nen kuo­rin­ta­hoi­to

65 € / 30 min  tai  3x sar­ja­hoi­to 165€ (55€/ hoitokerta)

Hoi­don kulku: 

 • Alku­puh­dis­tus BTB13 emul­sion ja vaah­don kans­sa läm­pi­mäl­lä kasvopyyhkeellä. 
 • Hap­po­kuo­rin­ta ihon tar­pei­den mukai­ses­ti BTB13 ammattilaishapoilla.
 • Ihoa rau­hoit­ta­va BTB13 -hoi­to­see­ru­mi iholle. 
 • Naa­mio rää­tä­löi­dys­ti ja hoi­don viimeistely

BTB13 Medical Skin Peel 50 min. -ihon kemial­li­nen kuo­rin­ta­hoi­to 

95 € / 50 min   tai / 3 x sar­ja­hoi­to 255€ (85€/ hoitokerta)

Hoi­don kul­ku:

 • Alku­puh­dis­tus BTB13 emul­sion ja vaah­don kans­sa läm­pi­mäl­lä kompres­sil­la.
 • Aloi­tus­hie­ron­ta dekol­tee ja har­tiat  (n. 5 min).
 • Hap­po­kuo­rin­ta ihon tar­pei­den mukai­ses­ti BTB13 ammat­ti­lais­ha­poil­la.
  (Vai­ku­tusai­ka­na voi­daan tehos­taa ryp­py­jen ja juon­tei­den sekä pig­ment­ti­muu­tos­ten hoi­ta­mis­ta)
 • Ihoa rau­hoit­ta­va BTB13 -hoi­to­see­ru­mi ihol­le.
 • Naa­mio rää­tä­löi­dys­ti ja hoi­don vii­meis­te­ly. Naa­mion vai­ku­tusai­ka­na hie­ro­taan asiak­kaan nis­ka, har­tiat, rin­ta­ke­hä ja pää.
 • Lop­puun ihoa rau­hoit­ta­va BTB13 -hoitovoide

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay