Jal­ka­hoi­dot ja hem­mot­te­lut sekä var­paan­kyn­sien lak­kauk­set

Hoi­vaa jal­ko­ja­si Vil­la Vadel­man ren­tout­ta­vil­la jal­ka­hoi­doil­la. Pidäm­me huo­len jal­ko­je­si hyvin­voin­nis­ta muun muas­sa jal­ka­kyl­vyil­lä, kuo­rin­noil­la, kovet­tu­mien pois­tol­la sekä hie­ron­noil­la. Jätä jal­ka­si ammat­ti­lai­sen osaa­viin käsiin.

Jal­ko­jen perus­hoi­to

70 min / 65€ (elä­ke­läi­set -10%)

Jal­ka­hoi­dot ovat hyvin yksi­löl­li­siä hoi­to­ja. Hoi­don aluk­si jalat ana­ly­soi­daan, ja hoi­to­toi­men­pi­teet vali­taan aina jal­ko­jen kun­non ja asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Hoi­to sisäl­tää jal­ka­kyl­vyn, kovet­tu­mien pois­ton (poral­la, käsin tai ras­pil­la), kyn­sien leik­kauk­sen, kyn­si­nau­ho­jen ja kyn­nen alus­to­jen siis­ti­mi­sen, kuo­rin­nan sekä jal­ka- ja sää­ri­hie­ron­nan.

Halu­tes­sa­si perus­hoi­toon sisäl­tyy myös var­paan­kyn­sien lak­kaus. Kyn­sien lak­kaus sisäl­tää aina alus­la­kan, 2 ker­ros­ta väri­lak­kaa, pääl­lys­la­kan ja pika­kui­vat­ta­jan.

Jal­ko­jen eri­kois­hoi­to

90 min / 75€

Sisäl­tää jal­ko­jen perus­hoi­don lisäk­si piden­ne­tyn jal­ka- & sää­ri­hie­ron­nan sekä erit­täin peh­men­tä­vän, kos­teut­ta­van ja hoi­ta­van naa­mion. Halu­tes­sa­si hoi­toon sisäl­tyy myös lak­kaus.

Sisäl­tää jal­ka­kyl­vyn, kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­sen, kyn­sien leik­kauk­sen ja vii­lauk­sen sekä jal­ka­voi­teen. Tämä jal­ka­hoi­to sopii sil­loin, jos jalois­sa ei ole pal­jon kovet­tu­maa tai jos jal­ko­jen kun­to kai­paa vain pien­tä kohen­nus­ta.

Pelk­kä var­paan­kyn­sien leik­kaus

1520 min / 20€

Sisäl­tää var­paan­kyn­sien leik­kauk­sen, tar­vit­taes­sa tasoi­tuk­sen sekä vii­lauk­sen ja jal­ka­voi­teen.

Het­kes­sä vir­keäk­si! -jal­ka­hoi­to

30 min / 38 €
Hoi­to sopii hyvin, jos jalat kai­paa­vat pien­tä kohen­nus­ta ja vir­kis­tys­tä tai aikaa hel­li­mi­sel­le on vain het­ki. Hoi­to sisäl­tää:
  • Ren­tout­ta­va jal­ka­kyl­py
  • Kyn­sien ja kyn­si­nau­ho­jen siis­ti­mi­nen
  • Vir­kis­tä­vä kos­teus­voi­de

Kos­teut­ta­va ja jal­ko­ja vir­kis­tä­vä teho­naa­mio jaloil­le

+10€

Mui­den hoi­to­jen yhtey­des­sä.

Ren­tout­ta­va jal­ka­hie­ron­ta

20 min / 20€

Joko erik­seen tai mui­den hoi­to­jen yhtey­des­sä.

Lisä­pal­ve­lut hoi­to­jen yhtey­des­sä:

Mini­ma­ni­kyy­ri 20 €
Kes­to­vä­ri rip­set ja kul­mat 20 €
Pel­kät kul­ma­vä­rit 12 €
Pel­kät rip­si­vä­rit 10 €
Pelk­kä kul­mien nypin­tä 5 €
Kul­mien soke­roin­ti 10 €
Soke­roin­ti kas­vo­jen alu­eel­le 10 € 
Sää­rien soke­roin­ti 29 €
Nis­ka - sel­kä­hie­ron­ta (20 min) 20 €

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Varaa aika

Ota Yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna(at)villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin tai säh­kö­pos­tia.
Ajan­va­raus toi­mii käte­väs­ti myös net­ti­va­rauk­sel­la!

Mak­su­vä­li­nei­nä ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land
Direc­tion