fbpx

Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadelma

Olem­me avoin, hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä ja ren­to tii­mi läm­pi­mäs­sä kau­neus­puo­dis­sam­me. Vil­li Vadel­ma sijait­see Hel­sin­gin idyl­li­ses­sä Kum­pu­las­sa, help­po­jen kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä kes­kus­tas­ta. Me Vil­li Vadel­man kos­me­to­lo­git, Han­na ja Moo­na, olem­me eri­kois­tu­neet her­kän sekä aknei­hon hoi­toon. Teem­me hoi­dot ammat­ti­tai­dol­la ja aina asiak­kaam­me toi­vei­den mukai­ses­ti. Hoi­dois­sam­me käy­tet­tä­vät EKOP­HAR­MA ja BTB13 tuot­teet ovat koti­mais­ta luon­non­kos­me­tiik­kaa, suo­ma­lai­sel­ta valmistajalta.

Vil­li Vadel­man Kam­paa­mos­sa hiuk­sia käsi­tel­lään ammat­ti­tai­dol­la, van­kal­la koke­muk­sel­la ja into­hi­mol­la. Kam­paa­mos­sa hiuk­sis­ta­si pitää huol­ta läm­min­hen­ki­nen Mervi!

Hel­li ihoa­si verkkokaupassamme!

Lah­ja­kor­tit

Tilaa lah­ja­kor­tit käte­väs­ti netis­tä ja yllä­tä lähim­mäi­nen hem­mot­te­le­val­la lah­jal­la! Lah­ja­kor­tit ovat voi­mas­sa 12 kk osto­päi­väs­tä. 

 Kauneuspuoti Villi Vadelma

Luon­nol­lis­ta, teho­kas­ta ja asian­tun­te­vaa kauneudenhoitoa 

 

Meil­le tär­kei­tä arvo­ja ovat luon­nol­li­suus, asia­kas­läh­töi­syys sekä laa­du­kas hoi­to­ko­ke­mus! Teem­me kaik­ki hoi­dot yksi­löl­li­ses­ti asiak­kaan toi­vei­ta kuunnellen.

Haluam­me, että jokai­nen asia­kas läh­tee meil­tä tyy­ty­väi­se­nä sekä rentoutuneena.

Ter­ve­tu­loa läm­pöi­seen puo­tiim­me rentoutumaan!

Villi Vadelma
Villi Vadelma
Villi Vadelma

Asiak­kai­den palautteita

Olen hie­man yli 70 vuo­tias ja pyr­ki­nyt aina hoi­ta­maan ihoa­ni hyvin. Pää­tin kokeil­la mik­ro­neu­laus­ta Vil­li Vadel­mas­sa. Olen käy­nyt kak­si ker­taa, heti ensi ker­ran jäl­keen iho oli tosi hyvän ja napa­kan tun­tui­nen, var­sin­kin otsan juon­teis­sa huo­ma­sin posi­tii­vi­sen muu­tok­sen. Nyt toi­sen ker­ran jäl­keen on sama hyvä tun­ne, pie­ni neu­lauk­sen aiheut­ta­ma puno­tus­kin häi­pyi nopeas­ti. Lisäk­si pai­kas­sa on erit­täin ren­tout­ta­va ja hyvä tunnelma.

Teil­lä on ollut aina iha­na käy­dä, enkä ole koke­nut tar­vet­ta vaih­taa kos­me­to­lo­gia. Aikoi­naan yksi syys mik­si tulin asiak­kaak­sen­ne, oli luon­non­mu­kai­set tuot­teet, kos­ka suo­sin itse­kin luon­non­kos­me­tiik­kaa. Minus­ta on aina ollut iha­na ren­tout­ta­va pako todel­li­suu­des­ta, mel­keim­pä mini­lo­ma, kun teil­lä käy!”

”Olen ollut erit­täin tyy­ty­väi­nen Vil­li Vadel­maan. Toi­von taas jou­lun jäl­keen pää­se­vä­ni hoitoihin.”

”Hie­ron­ta on paras­ta, sinul­la on hyvät otteet hieronnassa.”

Ult­ra­ää­ni-kas­vo­hoi­to oli erit­täin hyvä kas­vo­hoi­to ja tuot­teet oli­vat iha­nia. Eri­tyis­kii­tos Han­nal­le hie­ron­nas­ta, parem­mat otteet kuin monel­la urheiluhierojalla!”

”Vil­li Vadel­maan tul­les­sa tun­tuu kuin oli­si tul­lut eri maa­il­maan – hyvä tun­nel­ma ja rentoutuu.”

”Mik­ro­neu­laus­hoi­to oli erit­täin hyvä! Tun­sin ihon kir­kas­tu­neen ja näy­tin vir­keäm­mäl­tä hoi­don jälkeen.”

Teho­puh­dis­ta­va Ult­ra­ää­ni-hoi­to. “Ensim­mäi­nen ker­ta­ni kas­vo­hoi­dos­sa. En ole aikai­sem­min käy­nyt sil­lä olen epäil­lyt että, se ei oli­si ren­tout­ta­vaa. Tämä hoi­to oli kui­ten­kin ren­tout­ta­va ja tun­nel­mal­li­nen. Kas­vot puh­dis­tui­vat ja sai­vat ravin­tei­ta tal­ven kes­kel­lä. Ihon­hoi­to­vin­kit ja suo­si­tuk­set tuli­vat tarpeeseen.”

Seu­raa mei­tä Instagramissa!

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay