fbpx

Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadelma

Kodi­kas Vil­li Vadel­ma tar­jo­aa sinul­le arjen hem­mot­te­lua Hel­sin­gin idyl­li­ses­sä Kum­pu­las­sa! Vil­li Vadel­man kos­me­to­lo­git ovat eri­kois­tu­neet her­kän sekä akne ihon hoi­toon. Kos­me­to­lo­gin hoi­dot teh­dään koti­mas­ten luon­non­kos­me­tiik­ka­sar­jo­jen EKOP­HAR­MAn sekä BTB13:n tuotteilla. 

Vil­li Vadel­man Kam­paa­mos­sa hiuk­sia käsi­tel­lään ammat­ti­tai­dol­la ja into­hi­mol­la. Kam­paa­mon hoi­dos­sa käy­te­tään koti­mai­sen EKOP­HAR­MAn sekä tun­net­tu­jen brän­dien kuten WEL­LAn ja ID:n tuotteita.

Kauneuspuoti Villi Vadelma
Lahjakortti

Tilaa lah­ja­kor­tit käte­väs­ti netis­tä ja yllä­tä lähim­mäi­nen hem­mot­te­le­val­la lah­jal­la! Lah­ja­kor­tit ovat voi­mas­sa 12 kk osto­päi­väs­tä. Lah­ja­kor­til­la voit ostaa pal­ve­lui­ta kos­me­to­lo­gil­ta sekä ihonhoitotuotteita.

Verkkokauppa

Verk­ko­kaup­pam­me tar­joi­lee sinul­le laa­duk­kai­ta luon­non­kos­me­tii­kan tuot­tei­ta niin ihon kuin hius­ten hoi­toon­kin. Verk­ko­kau­pas­tam­me löy­dät kaik­ki hoi­dois­sam­me käy­tet­tä­vät tuot­teet ja pal­jon muu­ta. Ter­ve­tu­loa ostoksille!

Luon­non raa­ka-ainei­den tuo­mat luon­nol­li­set ja mie­dot tuok­sut sopi­vat erin­omai­ses­ti herkkäihoiselle sekä tuoksuherkälle henkilölle. EKOP­HAR­MAn tuot­teis­sa pääraaka-aineita ovat suo­ma­lais­ten met­sien mar­jat, joi­den siemenöljyt sekä mar­ja- ja leh­ti­uut­teet ravit­se­vat ja hoi­ta­vat ihoa tehok­kaas­ti. Mar­jat ovat erittäin vita­mii­ni­rik­kai­ta ja nii­den antiok­si­dant­ti­suus on suu­rem­pi kuin useim­mil­la muil­la kas­vi­kun­nan tuot­teil­la. Suo­ma­lai­set mar­jat ovat tut­ki­tus­ti tehok­kai­ta atoop­pi­sen ihon hoidossa.

Anti-age-hoi­dois­sa, sekä erittäin kui­van tai herkän ihon hoi­dois­sa käy­täm­me suo­ma­lai­seen, ainut­laa­tui­seen kan­ta­so­lu­tek­no­lo­gi­aan perus­tu­vaa BTB13-tuo­te­sar­jaa. BTB13 -yhdis­teen vai­kut­ta­via ainei­ta ovat oroot­ti­hap­po, joka on välttämätöntä solu­jen uusiu­tu­mi­sel­le ja nii­den toi­min­nal­le; L-kar­ni­tii­ni, joka toi­mii oroot­ti­ha­pon kul­jet­ti­me­na ja pois­taa kuo­na-ainei­ta soluis­ta; sekä hyalu­ro­ni­hap­po, joka on teho­kas ihon kosteuttaja.

Asiak­kai­den palautteita

Olen hie­man yli 70 vuo­tias ja pyr­ki­nyt aina hoi­ta­maan ihoa­ni hyvin. Pää­tin kokeil­la mik­ro­neu­laus­ta Vil­li Vadel­mas­sa. Olen käy­nyt kak­si ker­taa, heti ensi ker­ran jäl­keen iho oli tosi hyvän ja napa­kan tun­tui­nen, var­sin­kin otsan juon­teis­sa huo­ma­sin posi­tii­vi­sen muu­tok­sen. Nyt toi­sen ker­ran jäl­keen on sama hyvä tun­ne, pie­ni neu­lauk­sen aiheut­ta­ma puno­tus­kin häi­pyi nopeas­ti. Lisäk­si pai­kas­sa on erit­täin ren­tout­ta­va ja hyvä tunnelma.

Teil­lä on ollut aina iha­na käy­dä, enkä ole koke­nut tar­vet­ta vaih­taa kos­me­to­lo­gia. Aikoi­naan yksi syys mik­si tulin asiak­kaak­sen­ne, oli luon­non­mu­kai­set tuot­teet, kos­ka suo­sin itse­kin luon­non­kos­me­tiik­kaa. Minus­ta on aina ollut iha­na ren­tout­ta­va pako todel­li­suu­des­ta, mel­keim­pä mini­lo­ma, kun teil­lä käy!”

”Olen ollut erit­täin tyy­ty­väi­nen Vil­li Vadel­maan. Toi­von taas jou­lun jäl­keen pää­se­vä­ni hoitoihin.”

”Hie­ron­ta on paras­ta, sinul­la on hyvät otteet hieronnassa.”

Ult­ra­ää­ni-kas­vo­hoi­to oli erit­täin hyvä kas­vo­hoi­to ja tuot­teet oli­vat iha­nia. Eri­tyis­kii­tos Han­nal­le hie­ron­nas­ta, parem­mat otteet kuin monel­la urheiluhierojalla!”

”Vil­li Vadel­maan tul­les­sa tun­tuu kuin oli­si tul­lut eri maa­il­maan – hyvä tun­nel­ma ja rentoutuu.”

”Mik­ro­neu­laus­hoi­to oli erit­täin hyvä! Tun­sin ihon kir­kas­tu­neen ja näy­tin vir­keäm­mäl­tä hoi­don jälkeen.”

Teho­puh­dis­ta­va Ult­ra­ää­ni-hoi­to. “Ensim­mäi­nen ker­ta­ni kas­vo­hoi­dos­sa. En ole aikai­sem­min käy­nyt sil­lä olen epäil­lyt että, se ei oli­si ren­tout­ta­vaa. Tämä hoi­to oli kui­ten­kin ren­tout­ta­va ja tun­nel­mal­li­nen. Kas­vot puh­dis­tui­vat ja sai­vat ravin­tei­ta tal­ven kes­kel­lä. Ihon­hoi­to­vin­kit ja suo­si­tuk­set tuli­vat tarpeeseen.”

Seu­raa mei­tä Instagramissa!

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä käteinen.