fbpx

Luon­non­mu­kais­ta kau­neu­den­hoi­toa Hel­sin­gin Kum­pu­las­sa

Tule naut­ti­maan mar­jai­sis­ta hoi­dois­ta kodik­kaa­seen Vil­li Vadel­maan

Uutuus­hoi­to! BTB13 mik­ro­neu­laus- & meso­te­ra­pia­hoi­to

Teho­kas uutuus­hoi­to kiin­teyt­tää ihoa sekä vai­kut­taa suo­tui­sas­ti ihon raken­tee­seen ja kim­moi­suu­teen.

Kau­neus­puo­ti Vil­li Vadel­ma

Kodi­kas Vil­li Vadel­ma tar­jo­aa sinul­le luon­nol­lis­ta hem­mot­te­lua Hel­sin­gin idyl­li­ses­sä Kum­pu­las­sa! Luon­non­kos­me­tiik­ka on lähellä sydäntäni ja sik­si haluan tar­jo­ta myös asiak­kail­le­ni täysin luon­non­mu­kais­ta hoi­toa koti­mai­sil­la kos­me­tiik­ka­sar­joil­la. Hoi­dois­sa­ni käytettävät amma­ti­kos­me­tiik­ka­sar­jat EKOP­HAR­MA ja BTB13 ovat suo­ma­lai­sen Navi­ter Oy:n val­mis­ta­mia ja tuot­tei­den raa­ka-aineet ovat peräisin Suo­men puh­taas­ta luon­nos­ta. 

Vil­li Vadel­man verk­ko­kau­pas­ta löy­dät kaik­ki hoi­dois­sam­me käy­tet­tä­vät tuot­teet sekä pal­jon mui­ta luon­non­kos­me­tii­kan tuot­tei­ta. Pis­täy­dy ostok­sil­le tääl­tä!

Hoi­dois­sa olen eri­kois­tu­nut herkän- sekä aknei­hon hoi­toon. Luon­non raa­ka-ainei­den tuo­mat luon­nol­li­set ja mie­dot tuok­sut sopi­vat erin­omai­ses­ti herkkäihoiselle sekä tuoksuherkälle henkilölle. EKOP­HAR­MAn tuot­teis­sa pääraaka-aineita ovat suo­ma­lais­ten met­sien mar­jat, joi­den siemenöljyt sekä mar­ja- ja leh­ti­uut­teet ravit­se­vat ja hoi­ta­vat ihoa tehok­kaas­ti. Mar­jat ovat erittäin vita­mii­ni­rik­kai­ta ja nii­den antiok­si­dant­ti­suus on suu­rem­pi kuin useim­mil­la muil­la kas­vi­kun­nan tuot­teil­la. Suo­ma­lai­set mar­jat ovat tut­ki­tus­ti tehok­kai­ta atoop­pi­sen ihon hoi­dos­sa.

Käytän anti-age-hoi­dois­sa, sekä erittäin kui­van tai herkän ihon hoi­dois­sa suo­ma­lai­seen, ainut­laa­tui­seen kan­ta­so­lu­tek­no­lo­gi­aan perus­tu­vaa BTB13-tuo­te­sar­jaa. BTB13 -yhdis­teen vai­kut­ta­via ainei­ta ovat oroot­ti­hap­po, joka on välttämätöntä solu­jen uusiu­tu­mi­sel­le ja nii­den toi­min­nal­le; L-kar­ni­tii­ni, joka toi­mii oroot­ti­ha­pon kul­jet­ti­me­na ja pois­taa kuo­na-ainei­ta soluis­ta; sekä hyalu­ro­ni­hap­po, joka on teho­kas ihon kos­teut­ta­ja.

Vil­li Vadel­mas­sa voit tutus­tua BTB13 -hoi­toi­hin mm. mik­ro­neu­lauk­sen avul­la. Sii­nä vai­ku­tam­me fibroblas­ti­so­lui­hin ja kan­ta­so­lui­hin paten­toi­dul­la BTB13-kuljetusmenetelmällä. Mik­ro­neu­laus­hoi­to teho­aa ryp­pyi­hin, juon­tei­siin, ihon värin tasoi­tuk­seen ja tehok­kaa­seen ihon kos­teut­ta­mi­seen.

Siir­ry verk­ko­kaup­paan

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan het­kes­tä itse­si kans­sa

♥ Han­na

Ota yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin
tai säh­kö­pos­tia.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

Tit­le Address Desc­rip­tion
India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land