fbpx

Laa­duk­kaat ja luon­non­mu­kai­set

hoi­to­tuot­teet

Kas­vo­hoi­don yhtey­des­sä valit­sem­me ihoa­na­lyy­sin avul­la iho­tyy­pil­le­si par­hai­ten sopi­van ihon­hoi­to­sar­jan tai -tuot­teen. Käy­tös­säm­me on huip­pu­luo­kan ihon­hoi­to­sar­jat EKOP­HAR­MA sekä BTB13.

EKOP­HAR­MA Hel­sin­ki

EKOP­HAR­MA koti­mai­nen ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja, jos­sa käy­te­tään suo­ma­lai­sen luon­non tar­joa­mia raa­ka-ainei­ta. Sar­jan teho perus­tuu koti­mais­ten mar­jo­jen ja uut­tei­den luon­nol­li­seen hoi­ta­vuu­teen. Tuot­teet val­mis­te­taan lähi­tuo­tan­to­na Hel­sin­gin Hert­to­nie­mes­sä, mis­sä tuot­teet paka­taan ja lähe­te­tään ilman väli­kä­siä eteen­päin.

Mar­jo­jen paran­ta­vaa voi­maa 

EKOP­HAR­MA -tuot­tei­den pää­raa­ka-ainei­ta ovat suo­ma­lai­sen luon­non omat mar­jat, joi­ta ihom­me ja kehom­me ovat oppi­neet käyt­tä­mään kaut­ta his­to­riam­me. Mar­jo­jen sie­me­nöl­jyt sekä mar­ja- ja leh­ti­uut­teet ravit­se­vat ja hoi­ta­vat ihoa tehok­kaas­ti. Mar­jat ovat erit­täin vita­mii­ni­rik­kai­ta ja nii­den antiok­si­dant­ti­suus on suu­rem­pi kuin useim­mil­la muil­la kas­vi­kun­nan tuot­teil­la.  Suo­ma­lai­set mar­jat ovat tut­ki­tus­ti tehok­kai­ta atoop­pi­sen ihon hoi­dos­sa.

Säi­ly­vyyt­tä takaa­maan EKOP­HAR­MA -tuot­teis­sa käy­te­tään kas­vi­pe­räi­siä, ruusus­ta ja rii­sin­kuo­res­ta eris­tet­ty­jä ainei­ta. Tuot­tei­den tuok­su on peräi­sin raa­ka-aineis­ta, lisät­ty­jä tai syn­teet­ti­siä hajus­tei­ta ei käy­te­tä. Tuo­te­sar­ja on vegaa­ni­nen.

Ener­gi­aa iho­so­luil­le

Sar­jan teho perus­tuu bio­ak­tii­vi­suu­teen, eli tuot­tei­den sisäl­tä­mät kas­vi­pi­toi­set aineet pää­se­vät imey­ty­mään hyvin solu­kal­von läpi, ja kyke­ne­vät siten ravit­se­maan iho­so­lu­ja ja tuke­maan nii­den luon­nol­lis­ta toi­min­taa.

Iho muo­dos­tuu iho­so­luis­ta, joil­la kul­la­kin on oma aineen­vaih­dun­tan­sa. Iho­so­lut tar­vit­se­vat ener­gi­aa, jota ne saa­vat sisäi­ses­ti ravin­nos­ta sekä ulkoi­ses­ti ihon­hoi­to­tuot­tei­den avul­la. Sisäi­ses­ti saa­tu­ja ravin­tei­ta ei usein rii­tä iho­so­luil­le, sil­lä kehom­me aset­taa lähes kai­ken muun ihon edel­le tär­keys­jär­jes­tyk­ses­sä. Sik­si iho­so­lum­me tar­vit­se­vat bio­ak­tii­vis­ta ravin­toa, jon­ka ihom­me voi käyt­tää hyö­dyk­si.

BTB13 -tuo­te­sar­ja

Käy­täm­me anti-age-hoi­dois­sa, sekä erit­täin kui­van tai her­kän ihon hoi­dois­sa suo­ma­lai­seen ainut­laa­tui­seen kan­ta­so­lu­tek­no­lo­gi­aan perus­tu­vaa BTB13-tuo­te­sar­jaa.

Ihon kan­ta­so­lut vas­taa­vat uusien iho­so­lu­jen tuo­tan­nos­ta ja sijait­se­vat epi­der­mik­sen (ihon pin­nall­li­sin ker­ros) alim­mas­sa ker­rok­ses­sa eli stra­tum basa­les­sa. Kan­ta­so­lu­ja esiin­tyy pää­asias­sa ihmi­sen ras­vas­sa, sik­si mm. rin­taimplan­teis­sa­kin tai kas­vo­jen koho­tus­leik­kauk­sis­sa käy­te­tään ihmi­sen omaa ras­vaa, kos­ka täl­löin hyl­ki­mis­reak­tioi­ta on vähem­män.

Kan­ta­so­lut jakau­tu­vat ihos­sa ja uusi­vat sitä. Ihon van­he­ne­mi­nen joh­tuu kan­ta­so­lu­jen huo­no­ne­mi­ses­ta, jota lisää­vät mm. UV-valo, lääk­keet ja stres­si. Ikään­ty­mi­sen myö­tä kan­ta­so­lu­jen ener­gian­saan­ti vähe­nee mito­kondrioi­den eli solu­jen ener­gia­kes­kus­ten toi­min­nan hei­ken­tyes­sä ulkois­ten teki­jöi­den vai­ku­tuk­ses­ta. Kan­ta­so­lu­jen mää­rä ei täl­löin vähe­ne, mut­ta solut eivät enää kyke­ne tuot­ta­maan toi­mi­via solu­ja.

Tie­teel­li­nen läpi­mur­to

BTB13-sar­jan val­mis­ta­ja on suo­ma­lai­nen Navi­ter Oy.  BTB13™ on tie­teel­li­nen läpi­mur­to, jon­ka avul­la voi­daan akti­voi­da hei­kos­ti toi­mi­via kan­ta­so­lu­ja.  BTB13™ -yhdis­teen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä ja sii­hen perus­tu­vas­ta tut­ki­muk­ses­ta vas­ta­si tut­ki­ja ja sai­raa­la­ke­mis­ti Simo Rasi yhdes­sä oulu­lai­sen tut­ki­ja­ryh­män kans­sa. Tut­ki­muk­set käyn­nis­tet­tiin jo 2000-luvun alus­sa ja Suo­men patent­ti myön­net­tiin v. 2003 ja hyö­dyl­li­syys­mal­li­suo­ja v. 2013.

BTB13™ -yhdis­teen vai­kut­ta­via ainei­ta ovat oroot­ti­hap­po, joka on vält­tä­mä­tön­tä solu­jen uusiu­tu­mi­sel­le ja nii­den toi­min­nal­le; L-kar­ni­tii­ni, joka toi­mii oroot­ti­ha­pon kul­jet­ti­me­na ja pois­taa kuo­na-ainei­ta soluis­ta; sekä hyalu­ro­ni­hap­po, joka on teho­kas ihon kos­teut­ta­ja.

Tut­kit­tua tehoa

Kan­ta­so­lu­kos­me­tii­kas­sa käy­te­tään yleen­sä kas­vien kan­ta­so­lu-uut­tei­ta, jois­sa kan­ta­so­lu­ja on eris­tet­ty esi­mer­kik­si lakas­ta, ome­nas­ta tai alp­pi­ruusus­ta. Näi­den kan­ta­so­lu-uut­tei­den teh­tä­vä­nä on muo­dos­taa kas­vin oman peri­män mukai­sia solu­ja, mut­ta niil­lä ei ole mitään vai­ku­tus­ta ihmi­sen kan­ta­so­lu­jen toi­min­taan.

BTB13™ -yhdis­tet­tä ei ole uutet­tu kas­vien kan­ta­so­luis­ta, vaan sen teho perus­tuu ihmi­sen iho­so­lu­jen ja kan­ta­so­lu­jen toi­min­nan akti­voin­tiin. Yhdis­teen teho on osoi­tet­tu ihmi­sen kan­ta­so­luil­la labo­ra­to­rio­ko­keis­sa.

Vil­la Vadel­mas­sa voit tutus­tua BTB13 ™ -hoi­toi­hin mm. mik­ro­neu­lauk­sen avul­la. Sii­nä vai­ku­tam­me fibroblas­ti­so­lui­hin ja kan­ta­so­lui­hin paten­toi­dul­la BTB13-kul­je­tus­me­ne­tel­mäl­lä. Mik­ro­neu­laus­hoi­to teho­aa ryp­pyi­hin, juon­tei­siin, ihon värin tasoi­tuk­seen ja tehok­kaa­seen ihon kos­teut­ta­mi­seen.

I love me-mes­suil­ta v. 2017
Navi­te­rin TJ Anni Lin­na­vir­ta kuvas­sa oik.

Siir­ry verk­ko­kaup­paan

Ota yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin
tai säh­kö­pos­tia.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

Tit­le Address Desc­rip­tion
India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land