fbpx

Var­ta­lo­hoi­dot ja Sokeroinnit

Hel­li kehoa­si koko­nais­val­tai­sel­la var­ta­lo­hoi­dol­la. Vil­li Vadel­mas­sa silo­tam­me ja siis­tim­me soke­ril­la, puh­dis­tam­me iho­si, avaam­me lihas­te­si sol­mut ja vet­rey­täm­me var­ta­lo­si.
Sinun ei tar­vit­se kuin vali­ta mie­lei­se­si hoi­to ja saa­pua pai­kal­le. Tervetuloa!

Lihak­sia vet­reyt­tä­vä, ihoa heleyt­tä­vä vartalohoito

75 min / 87€

Koko var­ta­lo kui­va­har­ja­taan ensin, sit­ten var­ta­lo kuo­ri­taan iha­nal­la ihoa hel­li­väl­lä ja kir­kas­ta­val­la kuo­rin­nal­la. Hoi­to jat­kuu hem­mot­te­le­van ren­tout­ta­val­la ja napa­kal­la öljy­hie­ron­nal­la koko var­ta­lol­le, myös kas­vot hierotaan.

Selän ihon puhdistus

70 min / 69 €

Sisäl­tää ihon pin­ta­puh­dis­tuk­sen ja pesun, kuo­rin­nan, läm­mi­tyk­sen höy­ryl­lä, mekaa­ni­sen puh­dis­tuk­sen, rau­hoit­ta­va naa­mion sekä lop­pu­voi­teen. (kes­to 70 min)

Bra­si­lia­lai­nen Sokerointi 

45-60 min  / 70 €

Bra­si­lia­lai­nen soke­roin­ti on intii­mia­lu­een kar­van­pois­to, koti­mai­sel­la luon­non sokerilla.

Tähän aiko­ja varat­ta­vis­sa vain Moonalle!

 

Soke­roin­ti & puolivartalohoito

2 h  / 120 €

Sisäl­tää sää­rien ja rei­sien soke­roin­nin, rau­hoit­ta­van see­ru­min, sel­lu­liit­ti­see­ru­min & ren­tout­ta­van teho­hie­ron­nan ja lopuk­si kiin­teyt­tä­vän & kos­teut­ta­van naa­mion reisille.

 

Iho­kar­vo­jen pois­to sokeroinnilla

Iho­kar­vo­jen pois­to Ekop­har­man suo­ma­lai­sil­la hajus­teet­to­mil­la Hil­la Hel­lä - sokereilla

Soke­roin­ti on teho­kas ja hel­lä­va­rai­nen kei­no pois­taa iho­kar­vat. Soke­roin­ti on myös erin­omai­nen var­ta­lo­kuo­rin­ta ja se saa ihon tun­tu­maan sil­kin pehmeältä. 

Hil­la Hel­lä -soke­ri on 100% luon­non­tuo­te,  suo­ma­lai­ses­ta soke­ri­ruo’os­ta. Soke­ri ei aller­gi­soi eikä pol­ta ihoa ja on hygiee­ni­nen käy­tös­sä ja myös hajus­tee­ton. Kar­van tuli­si olla n. 0,5 cm, kun tulet karvanpoistoon.

 • Kas­vot (sis.alkupuhd.sokerointi puli­son­git, ylä­huu­li, leu­ka)             25 min 18 €
 • Sää­ret, n. 30 min 38 €
 • Rei­det, n. 30-40 min 38 €
 • Biki­ni­ra­ja, 15-20 min 28 €
 • Kai­na­lot, 15-20 min 23 €
 • Käsi­var­ret, 20 min 25 €
 • Rin­ta­ke­hä 30-40 min 30 €
 • Ylä­sel­kä, 30 min 35 €
 • Koko sel­kä, 40-45 min 48 €

Pake­tit

 • Sää­ret ja kai­na­lot, 40-60 min 55 €
 • Sää­ret ja rei­det, 60 min 64 €
 • Sää­ret ja biki­ni­ra­ja, 40-50 min 60 €
 • Biki­ni­ra­ja ja kai­na­lot 30-35 min 40 €
 • Sää­ret, rei­det, biki­ni­ra­ja, 70-80 min 84 €
 • Sää­ret, rei­det, kai­na­lot, 60-70 min 75 €
 • Sää­ret, kai­na­lot, biki­ni­ra­ja, 60 min 72 €
 • Koko hoi­to, n. 80-90 min 89 €
  [Sää­ret, rei­det, biki­ni­ra­ja, kainalot]

Huom!

Suo­si­tel­ta­va soke­roin­ti­vä­li riip­puu soke­roi­dus­ta alu­ees­ta, kar­van laa­dus­ta ja pituudesta.

Esi­merk­ke­jä:

 • Kai­na­lot 2-3 viikkoa
 • Kas­vot 3-4 viikkoa
 • Biki­ni­ra­ja tai bra­si­lia­lai­nen 4-5 viikkoa
 • Sää­ret, rei­det tai käsi­var­ret 4-6 viikkoa

Vas­ta-aiheet sokeroinnille:

 • Roaccu­tan sekä muut A-vitamiinijohdannaiset
 • Syy­lät, herpes
 • Aurin­gon polt­ta­ma iho
 • Tuo­reet arvet tai haavat
 • Tuleh­tu­nut akne kas­voil­la tai vartalolla
 • Kohol­la ole­vat luo­met ja varsiluomet
 • Isot mus­tel­mat ja suonikohjut

Saman päi­vän aika­na tuli­si välttää:

 • Sau­naa, urhei­lua ja ylei­ses­ti ottaen kovaa hikoilua
 • Deo­do­ran­tin käyt­tö (kai­na­loi­den sokerointi)
 • Ihoa tuk­ki­via meik­kiai­nei­ta (kas­vo­jen sokerointi)
 • Huo­mioi ihon suo­jaa­mi­nen auringolta
 • Ihoa ei tuli­si kuo­ria juu­ri ennen soke­roin­ti­käyn­tiä eikä välit­tö­mäs­ti sen jäl­keen, eikä mie­lel­lään kos­teut­taa ennen sokerointia!

 Yleis­tä sokeroinnista

Soke­roin­nin hin­noit­te­lus­ta:
Soke­roin­nin hin­noit­te­lu perus­tuu valit­se­ma­si soke­roi­ta­vaan alu­ee­seen, sii­hen varat­tuun aikaan, käy­tet­tä­viin raa­ka-ainei­siin ja mui­hin tar­vik­kei­siin,
jota soke­roin­nis­sa tarvitaan.

Soke­roin­tiin käy­tet­tä­väs­tä ajas­ta:
Ajan­va­raus esim. soke­roin­ti 30 min tai 45 min tar­koit­taa, että teki­jäl­lä on enin­tään tämän ver­ran aikaa käy­tet­tä­vis­sään työn teke­mi­seen. Asiak­kaal­le on varat­tu aikaa esim. 30 min tai 45 min, sisäl­täen puke­mi­set, rii­su­mi­set, kas­sa­toi­min­not ja mah­dol­li­sen uuden ajanvaraamisen.

Kes­tää­kö soke­roin­ti koko sil­le vara­tun ajan?
Hyvin toden­nä­köi­ses­ti ei kes­tä. Riip­puu aina kar­vas­ta, kar­van mää­räs­tä jne. Kos­me­to­lo­gin ei tar­vit­se käyt­tää kar­van­pois­toon koko varat­tua
aikaa esim. 45 minuut­tia, vaan 45 minuut­tia on aika, 
jon­ka sisäl­lä kos­me­to­lo­gin on saa­ta­va hoi­to teh­tyä. Kos­me­to­lo­gin kuu­luu siis teh­dä asiak­kaal­le kar­van­pois­ton vai­heet huo­lel­li­ses­ti ja par­haa­seen mah­dol­li­seen lop­pu­tu­lok­seen pyr­kien, mut­ta mitään vel­vol­li­suut­ta täy­den ajan lunas­ta­mi­seen kos­me­to­lo­gil­la ei ole. Kukaan ei var­mas­ti toi­vo kar­van­pois­toa pit­ki­tet­tä­vän sen enem­pää, kuin mitä sii­hen todel­li­suu­des­sa kuluu aikaa.

Saa­ko nopeam­man soke­roin­nin hal­vem­mal­la?
Tai­ta­va ja har­jaan­tu­nut kos­me­to­lo­gi kyke­nee  teke­mään kar­van­pois­tot kes­ki­mää­räis­tä nopeam­min, mut­ta teh­dyn työn hin­taan se ei vai­ku­ta. Soke­roi­ta­van alu­een työ­mää­rä on kui­ten­kin sama - tai­ta­va teki­jä vain saat­taa teh­dä sen nopeam­min, kuin vähem­män koke­nut. Soke­roi­jan hyvä ammat­ti­tai­to
ei siis 
voi toi­mia hin­taa alen­ta­va­na tekijänä.

Voi­ko pyy­tää mui­den aluei­den soke­roin­te­ja kau­pan pääl­le?
Kos­me­to­lo­gi ei tee yli­jää­vän ajan puit­teis­sa mui­den aluei­den soke­roin­te­ja samaan hin­taan. Kuten edel­lä mai­nit­tiin, niin täs­sä ei soke­roi­da minuut­te­ja, vaan tiet­tyä ihoa­luet­ta. Jos yli­mää­räis­tä aikaa jää, voi tie­ten­kin pyy­tää kos­me­to­lo­gia soke­roi­maan vaik­ka esim. kai­na­lot.
Niis­tä kui­ten­kin veloi­te­taan aina 
erik­seen.

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay