fbpx

Hem­mot­te­le­vat Hieronnat

Moni­puo­li­sis­ta hie­ron­nois­ta voit vali­ta itsel­le­si mie­lui­san aina klas­si­sen sekä kuu­ma­ki­vi­hie­ron­nan välil­tä. Ter­ve­tu­loa hem­mo­te­le­maan kehoasi!

Bam­bu­kep­pi­hie­ron­ta kuivaharjauksella

70 min / 70€
Bam­bu­hie­ron­nan vaikutukset

Erin­omai­nen vai­ku­tus lihas­ten ren­tout­ta­mi­seen. Paran­taa lihas­ten ja kudos­ten tasa­pai­noa, joka paran­taa ryh­tiä. Bam­bu­kep­pien ja pai­neen avul­la edis­te­tään lym­fa­kier­toa, nes­te­kier­toa ja akti­voi­daan veren­kier­toa. Aut­taa myös sel­lu­liit­ti­hoi­dos­sa. Pois­taa stres­siä, kohot­taa mie­lia­laa ja lisää hyvä­no­lon tunnetta.

Käy­te­tyn bam­bu­hie­ron­nan on kehit­tä­nyt Debo­ra Bracc­hi.  Hie­ron­ta teh­dään koko var­ta­lol­le, myös kas­voil­le. Hie­ron­nas­sa pää­osas­sa ovat bam­bu­ke­pit, nii­tä tulee lii­kut­taa eri­tyi­sien käsien liik­kei­den avul­la. Pää­asias­sa käy­te­tään eri­tyis­tä ran­ne­tek­niik­kaa, jos­sa rul­la­taan ja liu’utetaan vuo­ro­tel­len. Bam­bu­hie­ron­ta sopii niin mie­hil­le kuin nai­sil­le­kin. Se sopii myös eri­tyi­sen hyvin urhei­li­joil­le, kos­ka hie­ron­ta sti­mu­loi her­mo­säi­kei­tä, ren­tout­taa ja rau­hoit­taa. 

Kas­vo­jen ja dekol­tee-alu­een hieronta

30 min / 35€

Koko­var­ta­lo­hie­ron­ta

60 min / 68€

Hie­ron­nan lisäk­si hoi­toon sisäl­tyy myös kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä.

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta koko var­ta­lol­le
ihon kui­va­har­jauk­sel­la

70 min / 74€
Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta seläl­le 30 min / 40 €

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta vai­kut­taa syväl­le lihak­siin ja ren­tout­taa koko kehoa sekä lie­ven­tää lihas­ki­pu­ja. Tämä hie­ron­ta­muo­to on tuhan­sia vuo­sia van­ha ja se teh­dään peh­meil­lä luon­non hio­mil­la basalt­ti­ki­vil­lä, jot­ka pitä­vät hyvin läm­pöä sisäl­lään. Hie­ron­ta­liik­keet ovat napa­koi­ta, kehoa­si kun­nioit­ta­via ja nou­dat­ta­vat klas­si­sen hie­ron­nan lii­ke­sar­jo­ja. Hoi­don aluk­si teh­dään kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä. Kivi­hie­ron­nas­sa käy­te­tään luo­mu­öl­jy­jä ravit­se­maan ja kos­teut­ta­maan ihoa.

 

Nis­ka-har­tia­seu­dun sekä selän hieronta

30 min / 34€

Intia­lai­nen päähieronta

40 min / 40€

Erit­täin ren­tout­ta­va hie­ron­ta, joka läh­tee nis­ka-har­tia­seu­dul­ta, ete­nee pää­hie­ron­taan & kas­vo­jen kevyeen hie­ron­taan ja lop­puu har­tia­hie­ron­taan. Hie­ron­ta teh­dään istuma-asennossa.
(Sopii myös ras­kaa­na oleville.)

Mui­den hoi­to­jen yhtey­des­sä intia­lai­sen pää­hie­ron­nan hin­ta on 35 €.

Asiak­kai­den palautteita

Olen hie­man yli 70 vuo­tias ja pyr­ki­nyt aina hoi­ta­maan ihoa­ni hyvin. Pää­tin kokeil­la mik­ro­neu­laus­ta Vil­li Vadel­mas­sa. Olen käy­nyt kak­si ker­taa, heti ensi ker­ran jäl­keen iho oli tosi hyvän ja napa­kan tun­tui­nen, var­sin­kin otsan juon­teis­sa huo­ma­sin posi­tii­vi­sen muu­tok­sen. Nyt toi­sen ker­ran jäl­keen on sama hyvä tun­ne, pie­ni neu­lauk­sen aiheut­ta­ma puno­tus­kin häi­pyi nopeas­ti. Lisäk­si pai­kas­sa on erit­täin ren­tout­ta­va ja hyvä tunnelma.

Teil­lä on ollut aina iha­na käy­dä, enkä ole koke­nut tar­vet­ta vaih­taa kos­me­to­lo­gia. Aikoi­naan yksi syys mik­si tulin asiak­kaak­sen­ne, oli luon­non­mu­kai­set tuot­teet, kos­ka suo­sin itse­kin luon­non­kos­me­tiik­kaa. Minus­ta on aina ollut iha­na ren­tout­ta­va pako todel­li­suu­des­ta, mel­keim­pä mini­lo­ma, kun teil­lä käy!”

”Olen ollut erit­täin tyy­ty­väi­nen Vil­li Vadel­maan. Toi­von taas jou­lun jäl­keen pää­se­vä­ni hoitoihin.”

”Hie­ron­ta on paras­ta, sinul­la on hyvät otteet hieronnassa.”

Ult­ra­ää­ni-kas­vo­hoi­to oli erit­täin hyvä kas­vo­hoi­to ja tuot­teet oli­vat iha­nia. Eri­tyis­kii­tos Han­nal­le hie­ron­nas­ta, parem­mat otteet kuin monel­la urheiluhierojalla!”

”Vil­li Vadel­maan tul­les­sa tun­tuu kuin oli­si tul­lut eri maa­il­maan – hyvä tun­nel­ma ja rentoutuu.”

”Mik­ro­neu­laus­hoi­to oli erit­täin hyvä! Tun­sin ihon kir­kas­tu­neen ja näy­tin vir­keäm­mäl­tä hoi­don jälkeen.”

Teho­puh­dis­ta­va Ult­ra­ää­ni-hoi­to. “Ensim­mäi­nen ker­ta­ni kas­vo­hoi­dos­sa. En ole aikai­sem­min käy­nyt sil­lä olen epäil­lyt että, se ei oli­si ren­tout­ta­vaa. Tämä hoi­to oli kui­ten­kin ren­tout­ta­va ja tun­nel­mal­li­nen. Kas­vot puh­dis­tui­vat ja sai­vat ravin­tei­ta tal­ven kes­kel­lä. Ihon­hoi­to­vin­kit ja suo­si­tuk­set tuli­vat tarpeeseen.”

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

 041 526 4581 ⋅ moonapuuskari@gmail.com

Kam­paa­mo 050 555 7381 

Hoi­don aika­na emme pys­ty vas­taa­maan puhe­li­meen, joten lai­tat­han meil­le vies­tiä What­sA­pil­la tai teks­ti­vies­til­lä, niin palaam­me sinul­le mah­dol­li­sim­man pian!

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukaisesti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit, kätei­nen, Smar­tum­Pay sekä Eazybreak

Smartumpay