fbpx

Hie­ron­nat

Moni­puo­li­sis­ta hie­ron­nois­ta voit vali­ta itsel­le­si mie­lui­san aina klas­si­sen sekä kuu­ma­ki­vi­hie­ron­nan välil­tä. Ter­ve­tu­loa hem­mo­te­le­maan kehoa­si!

Bam­bu­kep­pi­hie­ron­ta kui­va­har­jauk­sel­la

70 min / 70€
Bam­bu­hie­ron­nan vai­ku­tuk­set

Erin­omai­nen vai­ku­tus lihas­ten ren­tout­ta­mi­seen. Paran­taa lihas­ten ja kudos­ten tasa­pai­noa, joka paran­taa ryh­tiä. Bam­bu­kep­pien ja pai­neen avul­la edis­te­tään lym­fa­kier­toa, nes­te­kier­toa ja akti­voi­daan veren­kier­toa. Aut­taa myös sel­lu­liit­ti­hoi­dos­sa. Pois­taa stres­siä, kohot­taa mie­lia­laa ja lisää hyvä­no­lon tun­net­ta.

Käy­te­tyn bam­bu­hie­ron­nan on kehit­tä­nyt Debo­ra Bracc­hi.  Hie­ron­ta teh­dään koko var­ta­lol­le, myös kas­voil­le. Hie­ron­nas­sa pää­osas­sa ovat bam­bu­ke­pit, nii­tä tulee lii­kut­taa eri­tyi­sien käsien liik­kei­den avul­la. Pää­asias­sa käy­te­tään eri­tyis­tä ran­ne­tek­niik­kaa, jos­sa rul­la­taan ja liu’utetaan vuo­ro­tel­len. Bam­bu­hie­ron­ta sopii niin mie­hil­le kuin nai­sil­le­kin. Se sopii myös eri­tyi­sen hyvin urhei­li­joil­le, kos­ka hie­ron­ta sti­mu­loi her­mo­säi­kei­tä, ren­tout­taa ja rau­hoit­taa. 

Kas­vo­jen ja dekol­tee-alu­een hie­ron­ta

30 min / 35€

Koko­var­ta­lo­hie­ron­ta

60 min / 65€

Hie­ron­nan lisäk­si hoi­toon sisäl­tyy myös kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä.

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta koko var­ta­lol­le
ihon kui­va­har­jauk­sel­la

70 min / 70€

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta sel­kä 30 min / 40 €

Kuu­ma­ki­vi­hie­ron­ta vai­kut­taa syväl­le lihak­siin ja ren­tout­taa koko kehoa sekä lie­ven­tää lihas­ki­pu­ja. Tämä hie­ron­ta­muo­to on tuhan­sia vuo­sia van­ha ja se teh­dään peh­meil­lä luon­non hio­mil­la basalt­ti­ki­vil­lä, jot­ka pitä­vät hyvin läm­pöä sisäl­lään. Hie­ron­ta­liik­keet ovat napa­koi­ta, kehoa­si kun­nioit­ta­via ja nou­dat­ta­vat klas­si­sen hie­ron­nan lii­ke­sar­jo­ja. Hoi­don aluk­si teh­dään kui­va­har­jaus koko var­ta­lol­le. Kui­va­har­jaus pois­taa kuol­lut­ta iho­so­luk­koa, vil­kas­tut­taa hius­ve­ri­suo­nien toi­min­taa, peh­men­tää ihoa ja paran­taa ihon väriä. Kivi­hie­ron­nas­sa käy­te­tään luo­mu­öl­jy­jä ravit­se­maan ja kos­teut­ta­maan ihoa.

 

Nis­ka-har­tia­seu­dun sekä selän hie­ron­ta

30 min / 30€

Intia­lai­nen pää­hie­ron­ta

40 min / 40€

Erit­täin ren­tout­ta­va hie­ron­ta, joka läh­tee nis­ka-har­tia­seu­dul­ta, ete­nee pää­hie­ron­taan & kas­vo­jen kevyeen hie­ron­taan ja lop­puu har­tia­hie­ron­taan. Hie­ron­ta teh­dään istu­ma-asen­nos­sa.
(Sopii myös ras­kaa­na ole­vil­le.)

Mui­den hoi­to­jen yhtey­des­sä intia­lai­sen pää­hie­ron­nan hin­ta on 35 €.

Siir­ry net­tia­jan­va­rauk­seen

Ota yhteyt­tä

044 020 4750 ⋅ hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25, 00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.