fbpx

Vil­li Vadel­man blo­gi

Miten hoi­dan aknei­hoa?

Onko sinul­la vai­kea akne, mikä vai­kut­taa mie­lia­laa­si ja itse­var­muu­teen? Se kuti­aa ja on kipeä ja toi­vot vain, että iho­si oli­si kun­nos­sa! Miten hoi­taa vai­ke­aa aknea ja toi­vot­taa ter­ve iho ter­ve­tul­leek­si? Ake­ni­hon hoi­dos­sa kai­ken A ja O on ihon riit­tä­vä kos­teut­ta­mi­nen…

Miten voit vai­kut­taa ihon ter­vey­teen?

Olet­ko kokeil­lut ”kaik­kea” ihon­hoi­dos­sa ja sil­ti sinus­ta tun­tuu, kuin iho ei vas­taa­not­tai­si mitään käyt­tä­miä­si tuot­tei­ta tai aina tapah­tuu jota­kin ”jän­nit­tä­vää” ja odot­ta­ma­ton­ta. Tun­tuu­ko sinus­ta, että hoi­dat ihoa­si, mut­ta iho­si pysyy kui­va­na, kireä­nä ja yli­herk­kä­nä?…

Miten puh­dis­taa ihoa oikein?

Mik­si on puh­dis­tuse­mul­sioi­ta, -gee­le­jä, -mai­to­ja, -vaah­to­ja?  Mihin puh­dis­tusai­neet perus­tu­vat? Mik­si ihoa puh­dis­te­taan? Ja miten puh­dis­taa ihoa oikein? Mil­lai­nen puh­dis­tusai­neen tuli­si olla, että ihol­la ole­vat pahis-mik­ro­bit eivät läh­ti­si lisään­ty­mään ja aiheut­ta­maan…

Pin­ta­kui­van ihon hoi­to

Ihon pin­ta­kui­vuus ker­too ihon sen het­ken tilan­tees­ta. Pin­ta­kui­va iho voi tun­tua kiris­tä­väl­tä ja sii­nä voi myös olla hil­sei­lyä. Kui­va ja kyl­mä ilma, tuu­li, vii­ma ja pak­ka­nen sekä ilmas­toin­nit lisää­vät pin­ta­kui­vuut­ta ja voi­vat kui­vat­taa myös pin­taa syvem­mäl­tä, mikä­li…

Ota yhteyt­tä

 

Y-tun­nus: 2564217-3
Puh. 044 020 4750
hanna@villivadelma.net

Intian­ka­tu 25
00560 HEL­SIN­KI

Ma–pe klo 8–20 sopi­muk­sen mukai­ses­ti
La sopi­muk­sen mukai­ses­ti

Hoi­to­jen aika­na emme voi vas­ta­ta puhe­li­meen,
mut­ta palaam­me takai­sin mah­dol­li­sim­man pikai­ses­ti.

Voit myös lait­taa teks­ti­vies­tin, what­sup-vies­tin
tai säh­kö­pos­tia.

Mak­su­vä­li­nei­nä käy ylei­sim­mät mak­su­kor­tit sekä kätei­nen.

 

Tit­le Address Desc­rip­tion
India­ga­tan 25, 00560 Hel­sing­fors, Fin­land